Pop-Up - הקפצת מסך

במידה והופעלה התממשקות בין מרכזיית Voicenter לבין מערכת CRM, התוסף יוכל להציג פרטי לקוח מתקשר הקיים ב-CRM.

בעת ההתחברות הראשונית לתוסף, המשתמש בוחר את העמדה עליה הוא עובד.

התוסף מזהה את העמדה שנבחרה ובמידה ושיחה מתקבלת/יוצאת בעמדה מוקפצים פרטי הלקוח.

בעת לחיצה על הבועית שמתקבלת יפתח כרטיס ה-CRM של הלקוח הרלוונטי.

ניתן להגדיר שבעת מענה בעמדה, כרטיס הלקוח יפתח באופן אוטומטי.

POPUP1 

 

הגדרות Pop-Up:

בכדי לגשת להגדרות הקפצת מסך Pop-Up יש לגשת בדף הבית להגדרות(Settings):

 POPUP2

 

יש לבחור ב-Pop screen

POPUP3 

שליטה במצבים בהם תופיע החלונית/בועית עם פרטי הלקוח:

יש שלושה מצבים בהם ניתן להציג את פרטי המתקשר:

א.      הצגת הפרטים בעת שיחה נכנסת + שיחות משירות חייגן חכם(פרדיקטיב):

 POPUP4

ב.      הצגת הפרטים בעת שיחה יוצאת שמבוצעת בחיוג ידני:

 POPUP5

ג.       הצגת הפרטים בעת שיחה יוצאת מסוג Click2call + שיחות משירות חייגן לנציג:

 POPUP6

הגדרות ברירת המחדל של התוסף הינם להציג את פרטי הלקוח שמתקשר בעת במצבים א' + ג'.
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

במידה ובוצעה אינטגרציה בין מרכזיית Voicenter למערכת CRM, לחיצה ידנית על הבועית שמופיעה תפתח את כרטיס ה-CRM בטאב חדש בכרום.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

שליטה במצבים בהם יפתח כרטיס ה-CRM בעת מענה:

האפשרות הנ"ל תופיע ללקוחות שביצעו אינטגרציה בין מרכזיית Voicenter למערכת CRM.
בעת מענה לשיחה יפתח כרטיס ה-CRM הרלוונטי של הלקוח בטאב חדש בכרום.

יש לשים לב שגם אם הופעלה האפשרות לפתוח כרטיס CRM בעת מענה לשיחה, עדיין ניתן להקיש על הבועית עם פרטי השיחה בכדי לפתוח את כרטיס ה-CRM ידנית.

כמו כן, בכדי לפתוח כרטיס CRM בעת מענה לשיחה, חובה להפעיל גם את הופעת הבועית עם פרטי הלקוח המתקשר. בהתאמה לכך, ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר פתיחת כרטיס CRM בעת מענה:

א.      פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה נכנסת + שיחות משירות חייגן חכם(פרדיקטיב):

 POPUP7

ב.      פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה יוצאת שמבוצעת בחיוג ידני:

 POPUP8

ג.       פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה יוצאת מסוג Click2call + שיחות משירות חייגן לנציג:

 POPUP9

 

במידה ומעוניינים להגדיר שכרטיס ה-CRM יפתח במקום בטאב חדש בכרום, בחלון כרום חדש נפרד, יש לפתוח את ההגדרות המתקדמות בחלק של ה-Pop-up.
בחלק זה, יש לסמן את האפשרות המוצגת + לסמן בהגדרות שצויינו מעלה באילו מצבים יש לפתוח כרטיס CRM בעת מענה:

 POPUP10

הגדרות ברירת המחדל של התוסף הינם ללא הגדרות של פתיחת כרטיס CRM בעת מענה.
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

שליטה במשך זמן התצוגה של הבועית:

משך הופעת הבועית ניתן לשליטה, באופן הבא:

POPUP11 

בהגדרות ברירת המחדל הבועית מוצגת למשך 10 שניות. 
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

חיווים עבור עמדות נוספות בארגון:

במידה והוספו עמדות נוספות, התוסף יקפיץ את פרטי הלקוח בכל מצב שהוגדר עבור כל אחת מהעמדות שנוספו:

POPUP12 

 

במידה והופעלה התממשקות בין מרכזיית Voicenter לבין מערכת CRM, התוסף יוכל להציג פרטי לקוח מתקשר הקיים ב-CRM.

בעת ההתחברות הראשונית לתוסף, המשתמש בוחר את העמדה עליה הוא עובד.

התוסף מזהה את העמדה שנבחרה ובמידה ושיחה מתקבלת/יוצאת בעמדה מוקפצים פרטי הלקוח.

בעת לחיצה על הבועית שמתקבלת יפתח כרטיס ה-CRM של הלקוח הרלוונטי.

ניתן להגדיר שבעת מענה בעמדה, כרטיס הלקוח יפתח באופן אוטומטי.

POPUP1 

 

הגדרות Pop-Up:

בכדי לגשת להגדרות הקפצת מסך Pop-Up יש לגשת בדף הבית להגדרות(Settings):

 POPUP2

 

יש לבחור ב-Pop screen

POPUP3 

 

שליטה במצבים בהם תופיע החלונית/בועית עם פרטי הלקוח:

יש שלושה מצבים בהם ניתן להציג את פרטי המתקשר:

א.      הצגת הפרטים בעת שיחה נכנסת + שיחות משירות חייגן חכם(פרדיקטיב):

 POPUP4

ב.      הצגת הפרטים בעת שיחה יוצאת שמבוצעת בחיוג ידני:

 POPUP5

ג.       הצגת הפרטים בעת שיחה יוצאת מסוג Click2call + שיחות משירות חייגן לנציג:

 POPUP6

הגדרות ברירת המחדל של התוסף הינם להציג את פרטי הלקוח שמתקשר בעת במצבים א' + ג'.
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

במידה ובוצעה אינטגרציה בין מרכזיית Voicenter למערכת CRM, לחיצה ידנית על הבועית שמופיעה תפתח את כרטיס ה-CRM בטאב חדש בכרום.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

 

שליטה במצבים בהם יפתח כרטיס ה-CRM בעת מענה:

האפשרות הנ"ל תופיע ללקוחות שביצעו אינטגרציה בין מרכזיית Voicenter למערכת CRM.
בעת מענה לשיחה יפתח כרטיס ה-CRM הרלוונטי של הלקוח בטאב חדש בכרום.

יש לשים לב שגם אם הופעלה האפשרות לפתוח כרטיס CRM בעת מענה לשיחה, עדיין ניתן להקיש על הבועית עם פרטי השיחה בכדי לפתוח את כרטיס ה-CRM ידנית.

כמו כן, בכדי לפתוח כרטיס CRM בעת מענה לשיחה, חובה להפעיל גם את הופעת הבועית עם פרטי הלקוח המתקשר. בהתאמה לכך, ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר פתיחת כרטיס CRM בעת מענה:

א.      פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה נכנסת + שיחות משירות חייגן חכם(פרדיקטיב):

 POPUP7

ב.      פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה יוצאת שמבוצעת בחיוג ידני:

 POPUP8

ג.       פתיחת כרטיס CRM בעת שיחה יוצאת מסוג Click2call + שיחות משירות חייגן לנציג:

 POPUP9

 

במידה ומעוניינים להגדיר שכרטיס ה-CRM יפתח במקום בטאב חדש בכרום, בחלון כרום חדש נפרד, יש לפתוח את ההגדרות המתקדמות בחלק של ה-Pop-up.
בחלק זה, יש לסמן את האפשרות המוצגת + לסמן בהגדרות שצויינו מעלה באילו מצבים יש לפתוח כרטיס CRM בעת מענה:

 POPUP10

הגדרות ברירת המחדל של התוסף הינם ללא הגדרות של פתיחת כרטיס CRM בעת מענה.
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

 

שליטה במשך זמן התצוגה של הבועית:

משך הופעת הבועית ניתן לשליטה, באופן הבא:

POPUP11 

בהגדרות ברירת המחדל הבועית מוצגת למשך 10 שניות.
אך ניתן להגדיר זאת לפי בחירה ונוחות שימוש.

 

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 POPUP SAVE

 

חיווים עבור עמדות נוספות בארגון:

במידה והוספו עמדות נוספות, התוסף יקפיץ את פרטי הלקוח בכל מצב שהוגדר עבור כל אחת מהעמדות שנוספו:

POPUP12