Monitor

 • תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סטטיסטיקות מעגל יומיות לפי נציג

chart ID: 116

דוח זה מציג סיכום יומי של נתוני שיחות עבור כל נציג במעגלי ההמתנה בחשבון, בהתאם לטווח הזמנים שנבחר

 

שם עמודה תיאור והערות
תאריך תאריך היום אליו מתייחסים הנתונים
שם הנציג/ה שם הנציג אליו הגיעה השיחה
מעגל המתנה שם מעגל ההמתנה אליו הגיעו השיחות
כמות השיחות שנענו סך כל השיחות שנענו עבור הנציג במעגל ההמתנה
משך כל השיחות משך כל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה
סה"כ משך המתנה משך זמן ההמתנה טרם המענה של כלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה
משך המתנה ממוצע ממוצע זמן ההמתנה טרם המענה של כלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה
משך המתנה מקסימלי משך זמן ההמתנה טרם המענה הכי ארוך מכלל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה
משך שיחה ממוצע ממוצע זמן השיחה מסך כל השיחות עבור הנציג במעגל ההמתנה

הדוח מספק תמונת מצב יומית עבור כל אחד מהנציגים במעגלי ההמתנה השונים בחשבון

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבצע שינויים בפרמטרים הבאים:

 • מעגלי ההמתנה לתצוגה
 • טווח התאריכים לתצוגה
 • טווח השעות ביממה לתצוגה