Monitor

  • תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

סטטיסטיקות שיחות נכנסות וניתוב למספר עם נתוני לחיצות בנתב

chart ID: 47

הדו"ח מציג ריכוז של שיחות נכנסות למספר עם פירוט כמות השיחות, מספר הנציגים, אחוז המענה, לאיזה תפריט הגיעו בנתב השיחות ואיזו בחירה בוצעה מתוך התפריט.

הפילוח נעשה לפי המספר הנבחר להצגה והתפריט אליו הגיעו השיחות

ניתן לבצע לבצע חיפוש על טווח תאריכים שונים וכן לפי שעות היום

שם עמודה תיאור והערות
מספר מספר אליו נכנסו השיחות
תפריט בנתב התפריט בנתב אליו הגיעה השיחה
אפשרות שנבחרה (DTMF) המספר שנבחר בתפריט
סה"כ שיחות סך הכל שיחות נכנסות
נענו כמות השיחות שנענו
לא נענו כמות השיחות שלא נענו
שיחות שלא צלצלו שיחות שלא צלצלו
משך כל השיחות משך זמן שיחה מצטבר לכל השיחות
משך שיחה ממוצע משך שיחה ממוצע
אחוז מענה אחוז מענה
מספר נציגים כמות הנציגים הכלולים בחישוב

פירוט קצר בנוגע לעמודות לא נענו ושיחות שלא צלצלו:

  • לא נענו: אלה שיחות שצלצלו ביעד, בין אם הוא שלוחת נציג או מספר כלשהו שהוגדר בנתב, ולא נענו ככל הנראה עקב מיצוי זמן המתנה או אי זמינות היעד.
  • שיחות שלא צלצלו: אלה שיחות שלא צלצלו בכלל ביעד. ייתכנו סיבות שונות לכך, ביניהן אי זמינות רגעית של המספר / שלוחה, בעיות רשת בשלוחה או במכשיר עצמו

 

* כמות השיחות הנכנסות וחלוקתן לכל בחירה בנתב השיחות.

* עומס שיחות נכנסות לצוות ספציפי במוקד.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

* המספרים אשר עבורם יחושבו השיחות

* טווח התאריכים לתצוגה

* טווח השעות לתצוגה