Monitor

  • תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

סטטיסטיקות שעתיות עבור שיחות יוצאות לפי חשבון ומדינה מובילה

chart ID: 68

דוח זה מציג סטטיסטיקות שעתיות עבור כל השיחות היוצאות לפי חשבון ומדינת יעד. 

 חשוב לציין כי שם המדינה מייצג את המדינה אליה חייגו הכי הרבה באותה שעה.

 

שם עמודה תיאור והערות
שעות טווחי השעות לריכוז הנתונים
מחלקה / צוות שם החשבון אליו משוייכות השיחות 
מדינת יעד מובילה מדינת היעד אליה חייגו הכי הרבה בשעה הנתונה 
יעדים ייחודיים שנענו כמות השיחות היוצאות הנענות ליעדים ייחודיים (ללא ספירה כפולה של שיחות עם אותו יעד חיוג)
שיחות שנענו סך כל השיחות היוצאות שנענו
יעדים ייחודיים שלא נענו כמות השיחות היוצאות שלא נענו ליעדים ייחודיים (ללא ספירה כפולה של שיחות עם אותו יעד חיוג)
שיחות שלא נענו סך כל השיחות היוצאות שלא נענו
אחוז שיחות שנענו אחוז המענה עבור כל השיחות היוצאות 
שיחות עם משך שיחה מוצלח סך כל השיחות היוצאות שנענו עם משך שיחה גבוה ממשך השיחה שנקבע כמוצלח בהגדרות הדוח
אחוז שיחות מוצלחות אחוז השיחות היוצאות שנענו עם משך שיחה גבוה ממשך השיחה שנקבע כמוצלח בהגדרות הדוח
שיחות לא מוצלחות (קצרות ממשך השיחה המוצלח שנקבע) סך כל השיחות היוצאות שנענו עם משך שיחה נמוך ממשך השיחה שנקבע כמוצלח בהגדרות הדוח
אחוז שיחות לא מוצלחות אחוז השיחות היוצאות שנענו עם משך שיחה נמוך ממשך השיחה שנקבע כמוצלח בהגדרות הדוח
סה"כ שיחות סך כל השיחות היוצאות

הדוח מציג תמונת מצב שעתית על אחוזי המענה עבור שיחות יוצאות לפי חשבון וכן מאפשר לקבוע מהו משך שיחה מוצלח עבור שיחות שנענו.

בנוסף הדוח מציג את מדינת היעד אליה חייגו הכי הרבה בכל שעה ביום

באמצעות לחיצה על עריכה ניתן:

לבחור את הצוותים / מחלקות אשר עבורם יוצגו סטטיסטיקות השיחות היוצאות

לבחור את טווח התאריכים לתצוגה

לקבוע מהו משך שיחה מוצלח עבור שיחות נענות