מדיניות פרטיות באתר

הצהרת פרטיות של אתר Voicenter.co.il

"Voicenter" מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"אתר האינטרנט של "Voicenter"), ועל כן החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 מטרת מדיניות הפרטיות של "Voicenter" הינה להסביר ולהביא לידיעת המשתמש מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, והדרך בה משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים השונים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכל מקום בו מופיע המונח "האתר" ו/או "אתר החברה" ו/או "אתר האינטרנט של "Voicenter", משמעו אתר זה על כל חלקיו ומרכיביו השונים ללא יוצא מן הכלל.

כללי:

חלק מהשירותים באתר "Voicenter" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל להנות משירותים אלה המוצעים על ידי החברה.

"Voicenter" מתחייבת כי תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת השירותים.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. 

דיוור ישיר אלקטרוני

"Voicenter" מציעה לך להנות ממידע אודות החברה, שירותיה, מוצריה ותחומי פעילותה אשר יישלח אליך באמצעות דוא"ל.  מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלתו.

"Voicenter" לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

"Voicenter" מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
    • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר "Voicenter"  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.

דפדפנים שונים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו"Voicenter" לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות, נהלים ותקנים עדכניים לאבטחת מידע ולשמירת הפרטיות. אמנם מערכות, תקנים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה וגישה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "Voicenter" לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@voicenter.co.il  או באמצעות דואר רגיל אל: יגאל אלון 159, תל אביב, Voicenter בע"מ.

האחריות בדבר וידוא ואישור קבלת הפנייה ותוכנה אצל "Voicenter" הינה באחריות המשתמש הבלעדית והבלבדית, ודורשת אישור בכתב מטעם "Voicenter" בדבר הגעת הפנייה והטיפול בה.

"Voicenter" לא תישא אחריות בדבר אי הגעת הפנייה ו/או הגעת פנייה שגויה ו/או הגעת פנייה שאינה קריאה של המשתמש אל החברה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

"Voicenter" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי "מדיניות הפרטיות" בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, יכנסו שינויים אלה לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומם ו/או עדכונם באתר. 

ליצירת קשר בנושא מדיניות הפרטיות של האתר והחברה –info@voicenter.co.il  או באמצעות טופס יצירת קשר

© 2020 |  כל הזכויות שמורות ל "Voicenter" 

ט.ל.ח