הוראות ותנאים כלליים ("תנאים כלליים")

 

1.

הגדרות

 

"הלקוח"

צד (שאיננו החברה) שחתם על הצעה.

 

 

"החברה"

וויסנטר בע"מ (Voicenter Ltd.), חברה פרטית בע"מ המאוגדת ורשומה על-פי דיני מדינת ישראל (ח.פ. 514039718).

 

 

"השירותים"

תקשורת, רשת טלפוניה, שיחות וחדרי ועידה, רישיונות משתמש, שלוחות, צגים, ניתוב שיחות, הודעות קוליות, תוכנות טלפוניה, רישיונות ממשק מפתחים (API), רשת, מספרים מקומיים, מספרי זהב, ושירותים אחרים, לרבות מבלי להגביל, שירותי ייעוץ שיסופקו על-ידי החברה ללקוח כמפורט בהצעה שנתקבלה.

 

 

"דרישות רשת ודרישות טכניות"

נספח הנשלח ללקוח עם הירשמו לשירותים, המפרט את דרישות הרשת והדרישות הטכניות שבהן על הלקוח לעמוד בכדי שיוכל לקבל את שירותי החברה, ואשר יכללו בין היתר את הדרישות הבאות: (א) רוחב פס סימטרי של 50kbps לכל שיחה מקבילה; (ב) דרישות התקנה של המוצר ו/או השירות המפורט בהצעה שנתקבלה; (ג) כתובת IP סטאטית בחשבון ספק האינטרנט של הלקוח לתמיכה בתכונות מתקדמות; (ד) שקעי אינטרנט וחשמל תקינים ומתפקדים במלואם בחצרי הלקוח; (ה) דרישות בדבר חיבורים לטלפונים אנלוגיים, אם הדבר התבקש על-ידי הלקוח.

 

 

"התקנה ותמיכה חיצונית"

התקנה ותמיכה שיסופקו ללקוח עבור מוצרים ושירותים ממרחק, באמצעות הטלפון או האינטרנט.

 

 

"התקנה ותמיכה במקום"

התקנה ותמיכה שיסופקו ללקוח עבור מוצרים ושירותים ישירות בחצרי הלקוח.

 

 

"המוצר"

טלפונים, אוזניות, נתבים וציוד היקפי עבור מוצרים כאמור.

 

 

"הצעה"

הצעה בכתב המוגשת ללקוח פוטנציאלי על-ידי החברה.

 

 

"ממשק Cpanel"

ממשק האינטרנט המאובטח של החברה באמצעותו הלקוח מנהל את חשבונו בחברה ומבצע את כלל הפעולות.

 

 

"מספר זהב"

מספר טלפון קליט וקל לזכירה.

 

 

"מספר מקומי"

 

שירותי סלולאר"

מספר ישראלי או בינלאומי לשיחות נכנסות.

 

מוצרי תקשורת אלחוטית מבוססת השיטה התאית (סלולר).

תנאים מיוחדים לשירותים אלו מפורטים בנספח א' – "תנאים נוספים בשירותי הסלולאר".

 

2.

הוראות כלליות

 

2.1

ההוראות והתנאים הכלליים המפורטים להלן בתנאים כלליים אלו מהווים חלק בלתי-נפרד מכל הצעה וייחשבו לתוספת והוספה עליהם.

 

 

2.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ותנאים כלליים אלו לבין אלו המפורטות בהצעה נתונה, תגברנה הוראותיה של ההצעה.

 

3.

ההצעה

 

3.1

למעט אם נקבע אחרת בהצעה, תהא כל הצעה תקפה למשך 30 יום החל במועד הקבוע בה.

 

 

3.2

הצעה תיחשב ככזו שנתקבלה ואושרה על-ידי הלקוח עם קרות המוקדם מבין ("קיבול"): (א) מסירת הצעה חתומה על-ידי הלקוח לחברה; (ב) מסירה בפועל, אספקה ו/או התקנה של המוצר ו/או השירות המפורט בהצעה ללקוח; או (ג) כל תשלום על חשבון המוצר ו/או השירות האמור שביצע הלקוח לחברה. הצעה שנתקבלה תכונה להלן "הצעה שנתקבלה".

 

 

3.3

על אף האמור בהוראות סעיף 3.2, כל קיבול הכולל שינוי ו/או תיקון ו/או סטייה מהוראות ההצעה אליה מתייחס הקיבול לא תחייב את החברה ולא תיחשב ל"הצעה שנתקבלה", למעט אם אושרה בכתב לאחר מכן על-ידי נציג מוסמך כדין מטעם החברה, באופן המתייחס ומאשר במפורט שינוי ו/או תיקון ו/או סטייה כאמור.

 

 

3.4

בכל שימוש בשירות או במוצר על-ידי אדם מטעם הלקוח, מצהיר ומתחייב אותו אדם כי: (1) קרא תנאים כלליים אלו ואת ההצעה שנתקבלה, (2) הבין במלואן את הוראות תנאים כלליים אלו ואת הוראות ההצעה שנתקבלה, (3) הסכים להוראות תנאים כלליים אלו ולהוראות ההצעה שנתקבלה; ובמקרה שאדם כאמור הינו ישות משפטית, כי אותה ישות ביצעה את כל הפעולות האמורות והתקשרה בתנאים כלליים אלו בסמכות וכי המשתמשים בשירות או במוצר והמתקשרים בהסכם מטעם ישות כאמור מוסמכים לעשות כן. 

 

 

3.5

הלקוח מאשר כי פיתוחים, שדרוגים וממשקים נוספים למערכות נוספות ו/או תוכנות צד שלישי ו/או כל משימות ותוספות נוספות בקשר לשירותים ו/או למוצרים אשר אינם מפורטים בהצעה אינם נכללים במסגרת התמחור המקורי, ויתומחרו בנפרד על-ידי החברה.

 

 

3.6

התשלום בגין ציוד טלפוני הינו בפריסה למשך 36 חודשים בכרטיס אשראי או עד 5 תשלומים בהוראת קבע. בכל מקרה הלקוח יישא במלוא התשלומים הללו.

 

3.7

ציוד שיסופק ללקוח במסגרת תוכניות Voicenter יישאר בבעלותה של Voicenter עד לפירעון מלוא התשלומים.

4.

תקופת ההסכם וסיומו

 

כל עוד החברה ממשיכה לספק ללקוח את מוצריה ו/או שירותיה, ימשיכו תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה לעמוד בתוקפם. עם הפסקת אספקת המוצרים או השירותים ללקוח על-ידי החברה, יחדלו תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה לעמוד בתוקף בין הצדדים כאמור, למעט סעיפים 11, 12 ו-13-20, אשר ישרדו את פקיעתה או הפסקתה של אספקת השירותים ו/או המוצרים על-ידי החברה, ואת פקיעתן של הוראות תנאים כלליים אלו והוראות ההצעה שנתקבלה, מכל סיבה שהיא.

 

5.

אספקת שירותים ומוצרים

 

5.1

הליך ההרשמה; חשבון ושימוש בממשק Cpanel

 

 

א.

לאחר קבלת ההצעה שנתקבלה, יתקיים הליך הרשמה באמצעות ממשק מקוון או באמצעות נציג החברה. הליך ההרשמה כולל: (1) איפיון הלקוח; (2) מתן דרישות הרשת והדרישות הטכניות עבור השירותים שנרכשו. עם השלמת הליך ההרשמה, יקבל הלקוח חשבון ("החשבון") עם שם משתמש וסיסמא ("פרטי החשבון").

 

 

ב.

פרטי החשבון שיוקצו ללקוח הינם אישיים, יישמרו בסודיות מוחלטת, ובשום מקרה אין להעבירם לאחר. הלקוח ישמור ויאבטח את פרטי החשבון על מנת לוודא כי לא ייעשה בהם שימוש ללא רשותו של הלקוח. הלקוח מבין שמסירת פרטי אימות לצדדים שלישים לצורך תפעול השירותים יעשה על אחריותו.

 

 

ג.

עם קבלת החשבון ופרטי החשבון, וכחלק מהליך הרישום, תינתן ללקוח הדרכה בדבר השימוש בחשבון ובממשק Cpanel. הלקוח מבין ומסכים שהשימוש, לרבות כל שינוי ופעולה שיבוצעו בחשבון באמצעות ממשק Cpanel, לרבות מבלי להגביל כל שינוי או ביטול בהגדרות החשבון, יבוצעו באחריותו הבלעדית וכי הוא יהא אחראי לשאת בכל עלות הפסד, הוצאה ו/או נזק הנובעים בקשר לשימוש האמור. כל שימוש בחשבון שלא על-פי הוראותיה והנחיותיה של החברה עשוי להביא לביטול קישורי השיחות ליעדן המיועד או למנוע מן הלקוח לבצע שיחות יוצאות.

 

 

ד.

על הלקוח ליידע את החברה באופן מיידי אם יש לו סיבה לחשוד כי התקיימו חדירה, פריצה, אובדן, גניבה, כניסה או שימוש בלתי-מורשים בחשבון או בפרטי החשבון, וזאת מיד עם היוודע לו הדבר.

 

 

 

ה.

הלקוח מבין כי גישה לפורטל תאפשר גישה לנתוני השיחות שלו, האזנה להקלטותיהן ועוד, וכי עליו לשמור על השם והסיסמא בסודיות מלאה.

 

5.2

דרישות רשת ודרישות טכניות

 

 

א.

הלקוח מכיר ומאשר בזאת שהשימוש בשירותים ו/או המוצרים באמצעות טלפון חכם/טאבלט/מחשב נייד מצריך שימוש ברשת אינטרנט אלחוטית/סלולרית (כל אחד מאלה, להלן: "רשת"), וכי רשת כאמור אינה מסופקת על-ידי החברה במסגרת אספקת השירותים ו/או המוצר. בנוסף, הלקוח מכיר ומאשר בזאת שאיכות השירותים ו/או המוצר תלויה בעמידתו של הלקוח בדרישות הרשת והדרישות הטכניות, וכי ייתכן שהרשת שבה הוא עושה שימוש אינה עומדת בדרישות המינימליות הנחוצות לצורך שימוש מלא ומשביע רצון בשירותיה ו/או מוצריה של החברה.

 

 

ב.

הלקוח מאשר שהוא מודע לכך שעלויות הגלישה ותעבורת מידע עשויות לחול במקרה של שימוש ברשת אינטרנט סלולרית המסופקת על-ידי חברות הסלולר וכי עלויות כאמור עולות באופן ניכר במצב של נדידה בינלאומית (international roaming). הלקוח נושא באחריות הבלעדית לוודא מול המפעיל הסלולרי עמו הוא עובד כי התוכנית הסלולרית שבה הוא מנוי כוללת גלישה/תעבורת מידע בלתי מוגבלת, על מנת להימנע מעלויות נוספות. בשום מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי בגין עלויות נוספות כלשהן שיוטלו על הלקוח בקשר לשימוש בשירותי גלישה/תעבורת מידע.

 

 

ג.

החברה רשאית לבצע שדרוג של ממשקי האינטרנט שלה, מאפייני הטלפון, יישומי המחשב, יישומוני Android ו-iOS באופן תקופתי על מנת להתאים לצרכים, דגמים, מכשירים וטכנולוגיות חדשים. עם זאת, הלקוח יהא אחראי לוודא כי יישומים אלו מתאימים לצרכיו, שכן כולם מסופקים על בסיס מצב נתון (as is).

 

 

ד.

 

אלא אם צויין אחרת מפורשות בהצעת המחיר, החברה מתחייבת לתמוך בעד 2 ערוצי שיחה לכל רישיון משתמש ללא תוספת עלויות.

 

 

 

ה.

דרישות תשתית מהלקוח: רוחב פס סימטרי של 55Kbps לכל שיחה במקביל, ציוד רשת תומך QoS ו-NAT, כתובתIP קבועה בחשבון ספק האינטרנט (לתמיכה בתכונות טלפוניה מתקדמות), נקודות רשת וחשמל, תקינות בנקודות הקצה השונות, גישת ניהול לציוד הרשת.

 

5.3

התקנה וחיבור לשירותים ומוצרים

 

 

א.

למעט אם נקבע אחרת בהצעה שנתקבלה, חיבור הלקוח לשירותים ומסירת המוצרים כאמור בהצעה שנתקבלה, יבוצעו בתוך 14 ימי עסקים ממועד הקיבול, בכפוף להשלמת התאמת התשתית בחצרי הלקוח ותקינותה, ובכפוף לזמינות הציוד הדרוש במלאי החברה.

 

 

ב.

התקנה ותמיכה חיצונית והתקנה ותמיכה במקום עבור שירותים כאמור יינתנו על-ידי החברה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-17:30 ("שעות העבודה").

 

 

ג.

כל התקנה שתבוצע לפני או לאחר שעות העבודה ו/או כל התקנה החורגת מארבע שעות בשל אילוצים או מגבלות שאינם בשליטת החברה, תהיה כרוכה בחיוב על-ידי החברה בגין ביקור טכנאי, בסך של 250 ₪ לשעה עבור השעתיים הראשונות בכל יום עסקים ובסך של 190 ₪ עבור כל שעה נוספת במהלך אותו יום עסקים, והכל בנוסף לעלויות הקבועות בהצעה שנתקבלה.

 

 

ד.

כל התקנה ותמיכה במקום באתר הממוקם צפונה מחדרה או דרומה מגדרה תהיה כרוכה בעלות בגין זמן הנסיעה של הטכנאי אל מעבר לגבולות האמורים ומשך ביקורו אצל הלקוח, בסך של 150 ₪ לשעה, והכל בנוסף לעלויות הקבועות בהצעה שנתקבלה.

 

 

5.4

מספרים

 

 

א.

החברה תנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לספק ללקוח מספרים מקומיים במדינות המנויות בהצעה שנתקבלה, בכפוף לדין החל ולכללים והתקנות הנוהגים בכל מדינה, ואשר עשויים להשתנות בין המדינות או מעת לעת.

 

 

ב.

בשום מקרה, לא תישא החברה באחריות בקשר להיסטוריה של המספרים המקומיים שנרכשו על ידי החברה לטובת הלקוח או בקשר לקיומו של המספר המקומי של הלקוח במאגרי המידע של צד שלישי כלשהו. כל החלפה של מספר מקומי של לקוח, על-פי בקשה בכתב מאת הלקוח, תהא כרוכה בעלויות נוספות בהן יישא הלקוח.

 

 

ג.

במקרה שהחברה תקצה ללקוח מספר זהב, לקוח כאמור לא יעשה שימוש, יפרסם, יפיץ, ידפיס על חומרי שיווק של הלקוח או יציג בכל אופן אחר את המספר כאמור כמספר הטלפון של הלקוח מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש של החברה לפיה המספר כאמור הופעל בהצלחה והוקצה לחשבונו של הלקוח.

 

 

5.5

אספקת שירותים; תמיכה טכנית

 

 

א.

בכפוף לתשלום התמורה המשולמת לחברה באופן מלא ובמועד, יסופקו ללקוח השירותים על בסיס מתמשך, ככל הניתן, לאורך השנה ובכל שעות היום, בכפוף להפרעות או תקלות זמניות אשר ייתכן שיתרחשו עקב טיבם של השירותים, הפסקות יזומות לצורכי תחזוקה ושדרוג, ותקלות אחרות שאינן בשליטת החברה. החברה רשאית ליזום הפסקה בשירותים מעת לעת לצורכי תחזוקה, שדרוג, תיקון ושיפור של מערכותיה. החברה תנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לצמצם את זמני ההשבתה ולמנוע הפרעה בשירותים, תוך מתן העדפה להפרעה מהותית הגורמת להפסקה מוחלטת של השירותים. הפסקות יזומות יבוצעו לאחר מתן הודעה מראש בכתב ללקוח.

 

 

ב.

במהלך אספקת השירותים ו/או המוצרים, תעניק החברה ללקוח תמיכה טכנית במהלך שעות העבודה המורחבות של החברה (זמן ישראל) ("שעות העבודה המורחבות") כדלהלן: א'-ה', 8:00-00:00; ו' (וערבי חג) 9:00-15:00. החברה רשאית לשנות את שעות העבודה המורחבות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בשל השתנות הנסיבות.

 

 

ג.

במקרה של התרחשות תקלה כלשהי בשירותי החברה המונעת מן הלקוח לקיים תקשורת קולית – החברה תפעל לפתרון הבעיה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, לרבות חגים וסופי שבוע (למעט יום כיפור).

 

 

ד.

במקרה של התרחשות תקלה כלשהי שלא במהלך שעות העבודה המורחבות, כאשר תקלה כאמור נגרמה כתוצאה מאי-עמידתה של התשתית של הלקוח בדרישות הרשת והדרישות הטכניות, או מתקלה כלשהי אצל צדדים שלישיים המספקים שירותים ללקוח או בתשתיותיהם – תנקוט החברה במאמצים מסחריים סבירים על מנת להעניק ללקוח כאמור תמיכה טכנית במועד כאמור, או בהקדם האפשרי במהלך שעות העבודה המורחבות.

 

 

 

ה.

ביקור טכנאי הינו במחיר של 250 ₪ + מע"מ לשעה, אם נדרשת הגעה של טכנאי שלא במסגרת האחריות.

 

 

ו. 

המלצות להבטחת איכות השירות - קיום התנאים הבאים בתשתית הלקוח: רוחב פס סימטרי של Kbps55 לכל שיחה במקביל, ציוד רשת תומך QoS ו-NAT, כתובת IP
קבועה בחשבון ספק האינטרנט, נקודות רשת וחשמל תקינות בנקודות הקצה השונות.

6.

שינוי בשירותים

 

הוספה או שינוי של שירותים חדשים או הסרה או הקפאה של השירותים תהיינה כפופות לתנאים שלהלן:

 

 

6.1

הוספת שירותים חדשים או שינוי ו/או הסרה של השירותים יבוצעו ביוזמת החברה לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה בכתב מאת הלקוח. על אף האמור, החברה תנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לטפל בבקשתו של הלקוח בתוך שני ימי עסקים ממועד קבלת בקשה כאמור בחברה.

 

 

6.2

הוספת שירותים חדשים (כגון הוספת משתמשים או מספרים לחשבון) עשויה להיות כרוכה בעלות התקנה, כפי שזו תקבע על-ידי החברה במועד בקשתו של הלקוח. עלות ההתקנה עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 

6.3

הסרת שירות מתוך השירותים אינה כרוכה בעלות כלשהי, בכפוף לכך שהלקוח מבקש את הסרת השירות לפחות שני ימי עסקים לפני תום מחזור החיוב הרלוונטי. דמי הרישיון בגין כלל השירותים יחויבו עד לסוף מחזור החיוב הנתון.

 

 

6.4

הלקוח יהא זכאי לדרוש את הקפאתם של משתמש אחד או יותר והקפאת שלוחותיהם למשך תקופה שלא תעלה על שלושה מחזורי חיוב חודשיים רצופים ("תקופת ההקפאה המרבית"), כאשר במהלך תקופה זו לא יוכל הלקוח לעשות שימוש במשתמשים כאמור ובשלוחותיהם או מאפייניהם, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה. עם תום תקופת ההקפאה המרבית, ולמעט אם נמסרה לחברה בקשה בכתב מאת הלקוח אשר במסגרתה הוא מבקש "להפשיר" משתמש שהוקפא ושלוחתו, בכל מועד בטרם תום תקופת ההקפאה המרבית, יבוטלו באופן אוטומטי כל המשתמשים המוקפאים. הקפאתו של כל משתמש, ושלוחתו, תהא כרוכה בתשלום בגין כל שלוחה, בסכום שייקבע על-ידי החברה במועד בקשתו של הלקוח; ובלבד, שבשום מקרה עלות ההקפאה לא תעלה על עלות ההתקנה בגין הוספת שלוחות חדשות במקומן של שלוחות שבוטלו, כאמור בסעיף 6.1.

 

7.

תשלום

 

7.1

כל המחירים המפורטים בהצעה שנתקבלה ו/או בתנאים כלליים אלו אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף אליהם כדין.

 

 

7.2

במקרה שהמחירים מפורטים במטבע חוץ, התשלומים יבוצעו במטבע האמור, או תשלום בשקלים חדשים כאשר ההמרה תבוסס על השער היציג החל במועד הנפקת החשבונית, וביחס למוצרים ו/או שירותים המפורטים בה, בתוספת עמלת עסקת מט"ח בסך 1.5% מסכום העסקה.

 

 

7.3

למעט אם נקבע אחרת, תשלום יבוצע לא יאוחר מהיום העשירי בחודש הקלנדרי העוקב לחודש המצוין בחשבונית.

 

 

7.4

כל עיכוב בתשלום התמורה המשתלמת לחברה יחייב את הלקוח בתשלום ריבית פיגורים בשיעור של 2% לחודש ובעלויות הצמדה, בנוסף לתמורה האמורה, החל ממועד התשלום המקורי ועד למועד התשלום המלא בפועל על-ידי הלקוח. הלקוח יישא באחריות לכל עלויות והוצאות הגבייה של החברה, לרבות עלויות משפטיות החלות לעניין.

 

 

7.5

אין בהוראות סעיף 7.4 לעיל לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות או סעד העומדים לחברה מכוח הוראותיה ותנאיה של ההצעה שנתקבלה, מכוח תנאים כלליים אלו ו/או מכוחו של כל דין, לרבות זכותה של החברה להפסיק את אספקת השירותים או המוצרים, בדרך של מתן הודעה בכתב ללקוח בעלת תוקף מיידי.

 

 

7.6

המוצרים ו/או החומרים שיימסרו ללקוח יישארו רכושה הבלעדי של החברה עד למועד התשלום המלא והסופי של התמורה המשתלמת בגינם מאת הלקוח. החברה תהא זכאית להיכנס לחצרי הלקוח ולתפוס כל ציוד ו/או חומרים שסופקו ללקוח אשר התמורה בגינם לא שולמה על-ידי הלקוח בהתאם ועל-פי הוראות ותנאי ההצעה שנתקבלה, תנאים כלליים אלו ו/או הדין החל.

 

 

7.7

הלקוח מכיר ומאשר בזאת כי העלויות בגין השירותים והמוצרים עשויות להשתנות במהלך תקופת אספקתם של השירותים והמוצרים. החברה תהא זכאית למסור הודעה ללקוח באמצעות ממשק Cpanel או בכל אופן אחר, כפי שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בדבר כל שינוי בעלויות כאמור. הלקוח יהא אחראי להתחבר לממשק Cpanel באופן תדיר על מנת לצפות בהודעות ומסרים מטעם החברה, לרבות הודעות בדבר שינויים בעלויות. 

 

 

7.8

הלקוח מודע באופן מלא לעובדה שהעלות הכוללת של אספקת השירותים ו/או המוצרים עשויה להתעדכן בעקבות ביקור של נציגי החברה באתר הלקוח טרם ההתקנה, במהלך ההתקנה ו/או  בקשותיו של הלקוח ו/או דרישותיו של הלקוח ו/או  של הלקוח ו/או כתוצאה מהדרישות של אתר הלקוח. עלויות נוספות אלו ייתוספו לעלויות המפורטות בהצעה שנתקבלה ("התשלומים הנוספים"). עוד מוסכם על ידי הלקוח כי ייתכנו עיכובים בחיוב הלקוח בגין השירותים ו/או המוצרים הנוספים ו/או השונים, ואין בעיכובים כאמור כדי לשלול את זכאותה של החברה לקבלת התשלומים הנוספים בגינם או להקים ללקוח כל טענה בדבר אי זכאותה של החברה לקבלת התשלומים הנוספים מהלקוח.

 

7.9

מועד חיוב עלויות הקמה יוזנו בחשבונית הלקוח עם מועד הקמת החשבון.

8.

מצגי והתחייבויות הלקוח

 

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

 

 

8.1

הלקוח קרא ומבין באופן מלא ומאשר את הוראות תנאים כלליים אלו וכן את התחייבויותיו וחיוביו מכוחם, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מתנאים כלליים אלו.

 

 

8.2

באין כל מניעה, מגבלה, או מכשלה מכוח דין או חוזה, המונעים מן הלקוח מלהתקשר בהצעה שנתקבלה, לרבות מבלי להגביל בתנאים כלליים אלו, ולבצע את כל התחייבויותיו וחיוביו מכוחה ומכוחם במועדם.

 

 

8.3

מבלי לגרוע מחובתו הכללית של הלקוח לעמוד בכל דין, באחריות הלקוח לעמוד בכל הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 החלות עליו ובתוך כך מתחייב הלקוח כי, ככל והדבר נדרש לפי חוק הגנת הפרטיות, ירשום הלקוח את מאגרי המידע שלו וירשום את החברה כמחזיק של כל מאגר מידע הרלוונטי לעניין.

 

9.

התחייבויות וחיובי הלקוח

 

הלקוח מתחייב בזאת כדלהלן:

 

 

9.1

הלקוח יעשה שימוש במוצרים ו/או השירותים של החברה בהתאם לכל הדינים החלים, לרבות מבלי להגביל חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הכללים והתקנות, ההנחיות וההוראות שנקבעו על-ידי החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים בהתאם להוראות תעודות האחריות הרלוונטיות.

 

 

9.2

הלקוח יתיר כניסה ויעניק גישה לחצריו ולמתקניו כפי שיידרש על-ידי החברה לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים.

 

 

9.3

הלקוח ימנה איש קשר מטעמו אשר יהא אחראי לכל עניין הנוגע להצעה שנתקבלה ולאספקת השירותים ו/או המוצרים, ויעדכן את החברה בנוגע לכל עניין הנובע מכך, וכן יעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטיו של איש קשר כאמור.

 

10.

הפסקת השירותים

 

10.1

החברה תהא זכאית להפסיק לספק את המוצרים ו/או שירותים ללקוח, לבטל תנאים כלליים אלו וכל הצעה שנתקבלה ולהעמיד לפירעון מיידי כל סכום מן הסכומים המשתלמים באותה עת לחברה מאת הלקוח, עם קרות אחד המקרים שלהלן, באמצעות מתן הודעה בכתב ללקוח בעלת תוקף מיידי:

 

 

(א)

הלקוח לא שילם לחברה סכומים המשתלמים לה מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו, לאחר שקיבל דרישת תשלום בגינם מן החברה, ו/או מסר הודעה לחברה כי בכוונתו להימנע מתשלום סכומים כאמור.

 

 

(ב)

הלקוח הינו תאגיד אשר החל בהליכי חדלות פירעון מכל סוג שהוא, ואשר לא בוטלו בתוך 30 יום ממועד תחילתם.

 

 

(ג)

הלקוח עשה שימוש בלתי-נאות בשירותים ו/או המוצרים של החברה באופן המפחית ו/או פוגע ברמת השירותים שמספקת החברה ללקוחות אחרים.

 

 

(ד)

הלקוח הפר את הוראות ההצעה שנתקבלה ו/או הוראות תנאים כלליים אלו ולא תיקן הפרה כאמור בתוך 7 ימים ממועד הודעתה הראשונה של החברה בעניין.

 

 

10.2

הפסקת אספקת השירותים ו/או המוצרים מצד החברה לא תגביל או תפגע בזכויות ו/או הסעדים האחרים העומדים לחברה בכל צורה שהיא, ולא תגרע מחובתו של הלקוח לשלם במלואם את כל הסכומים המשתלמים ממנו לחברה מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו, לרבות עלויות שיחולו בגין הצמדה, ריבית פיגורים, עלויות והוצאות גבייה וכו'.

 

 

10.3

כל אחד מן הצדדים רשאי לבקש את הפסקת השירותים בדרך של מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני 14 יום מראש. החברה תפסיק את אספקת השירותים ו/או המוצרים, בתנאי שהלקוח שילם לחברה את כל הסכומים המשתלמים ממנו ועמד בכל התחייבויותיו וחיוביו האחרים עד למועד קבלתה של הודעה מוקדמת בכתב כאמור.

 

 

10.4

בכל מקרה של הפסקת השירות יישא הלקוח בכל התשלומים המלאים בגין שירותי התקנה /ואו ציוד לרבות מכשירי טלפון ו/או ATA שנכללים בתכנית.

 

10.5

האחריות בגין מכשירי הטלפון הינה אחריות יבואן למשך 12 חודשים, החל מהשנה הש ני יה האחריות תסופק ע"י Voicenter במחיר של 15% ממחיר המכשיר, בהודעה מראש מטעם הלקוח.

11.

הגבלת אחריות

 

11.1

אספקת שירותיה של החברה מותנית ביכולת תפקודן של המערכות, החומרה וציוד הקצה של הלקוח, ובתקינות הנאותה של התשתית אצל הלקוח (חומרה ותוכנה), תשתיות טלפוניה ציבוריות ורשת האינטרנט, לרבות כמפורט בסעיף 5.2.א לעיל. החברה אינה מתחייבת לכך שהשירותים ו/או מוצרים יהיו חפים מכל פגם או מכל הפרעה בכל זמן, והחברה לא תישא באחריות בשום צורה בגין הפסדים שעשויים להיגרם ללקוח כתוצאה מעיכובים או כשלים בשירותים ו/או המוצרים הנובעים: (1) מספקי האינטרנט של הלקוח, לרבות מבלי להגביל, תקלה או פגם של חוסר-תאימות או אי-התאמה של כל תשתית, מערכת, רשת או ציוד אחר המסופק על-ידי צד שלישי כלשהו, לרבות מבלי להגביל, אם הלקוח בוחר לנייד פנימה מספר/ים של צד שלישי לרשת של החברה (ובמקרה כזה, הלקוח יישא באחריות מלאה לוודא מול ספק שירותים צד שלישי כאמור שלא יוותרו או ייגבו עלויות בגין שירותים להם הלקוח אינו נזקק עוד); (2) מתקלה, וירוס, תוכנה זדונית (malware), או כל רכיב מזיק אחר המועבר דרך הרשת; (3) מהיעדר אבטחת מידע מספקת, לרבות עקב פריצה שבוצעה על-ידי צד שלישי כלשהו או שימוש בלתי-מורשה בחשבון ובפרטי החשבון; (4) מכל ביטול של שירות מן השירותים, לרבות בין היתר, שיחות שלא הוקלטו, כתוצאה מאיפיון שגוי או לא מדויק על-ידי הלקוח; (5) משימוש במוצרים או בשירותים שלא למטרה לשמה נועדו או שלא בהתאם להנחיות והוראות החברה או הדין החל, לרבות מבלי להגביל חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; או (6) מפעולות הלקוח המסתמכות על נתוני מערכת או דוחות שהופקו על-ידי מערכות של צדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל, דוחות ביצועים ודוחות נוכחות, או מכל שימוש שגוי בדוחות ומערכות כאמור.

 

 

11.2

למעט כאמור במפורש בסעיף 11 זה ובמידה המרבית האפשרית על-פי הדין החל, השירותים ו/או המוצרים מסופקים במצבם הנתון (as is) והחברה אינה מציגה (ומכחישה בזאת) כל הצהרה, מצג ותנאים, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות, בין אם בכתב, בעל-פה, במפורש, במשתמע או מכוח חיקוק, לרבות כל הצהרה משתמעת בדבר סחירות, קניין, אי-הפרה, וכשירות למטרה מסוימת, בנוגע לשימוש, שימוש לא-ראוי, או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים ו/או במוצרים (כולם או חלקם) או כל מוצר או שירות אחר המסופקים ללקוח על-ידי החברה. החברה אינה עושה כל הצהרה לפיה כל השגיאות ניתנות לתיקון, או כי הפעלת השירותים או אספקת המוצרים תתבצע ללא הפרעות ונטולת-שגיאות.

 

 

11.3

ככל שהדבר מותר על-פי הדין החל, בשום מקרה לא תישא החברה, או בעלי רישיונותיה, או שליחיה, בחבות כלשהי כלפי הלקוח בגין כל נזק מיוחד, עקיף, משני או תוצאתי, לרבות נזק או עלות בגין הפסד רווחים, מידע, שימוש או צדקה, נזק גוף או נזק רכוש הנובע או הקשור לתנאים אלה, בלי קשר לעילת התביעה או לתיאוריית החבות, בין אם  נזיקית, חוזית או אחרת, וזאת אף אם לצד האמור נמסרה הודעה בדבר סבירותו של נזק כאמור

 

 

11.4

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאים כלליים אלו או בהצעה שנתקבלה, אחריותה המצרפית של החברה בקשר לתנאים כלליים אלו ולכל הצעה שנתקבלה ולשימוש שנעשה על-ידי הלקוח בשירותים ו/או במוצרים תהא מוגבלת, ככל שמתיר זאת הדין החל, לעלותם של השירותים או המוצרים שלא סופקו ואך ורק ביחס לתקופה במהלכה לא סופקו שירותים או מוצרים כאמור.

 

 

11.5

הלקוח יהא האחראי הבלעדי לגיבוי ואבטחת המידע והנתונים המצויים במערכותיו ו/או בציודו.

 

 

11.6

הלקוח יהא האחראי הבלעדי לוודא את רמת דיוקם של הנתונים המופקים על-ידי מערכותיו (לרבות מערכות צד שלישי).

 

 

11.7

החברה איננה היצרנית של הציוד אשר היא עשויה לספק ללקוח, ואינה נושאת באחריות, חבות או חובה כלשהי ליתן שירותים כלשהם הקשורים לציוד שאינו מפורט בהצעה שנתקבלה. החברה אינה מעניקה כל אחריות ביחס לציוד כאמור, למעט אחריות מוגבלת בזמן הקבועה במפורש בהצעה שנתקבלה ובכפוף לתנאי האחריות שנקבעו על-ידי יצרן ו/או יבואן הציוד האמור. זמן המענה ומתן הפתרון ביחס לציוד במסגרת האחריות המוגבלת בזמן תלוי ביצרן ו/או ביבואן של הציוד האמור ועשוי להיות ממושך יותר מזמן המענה ומתן הפתרון שמספקת החברה לבקשות אחרות מצד הלקוח. החברה רשאית לספק ציוד חלופי ללקוח לפי בקשת הלקוח ובעלות נוספת.

 

 

11.8

הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שבמסגרת השירותים, החברה תבצע בדיקות וסריקות אבטחה על מנת לוודא כי הרשת של הלקוח מאובטחת. הלקוח מתחייב בזאת למלא אחר כל דרישות האבטחה כפי שיימסרו על-ידי החברה מעת לעת.

 

 

11.9

האחריות בגין מכשירי הטלפון הינה אחריות יבואן למשך 12 חודשים, החל מהשנה השנייה האחריות תסופק ע"י Voicenter במחיר של 15% ממחיר המכשיר.

12.

שיפוי

 

12.1

הלקוח מסכים בזאת להגן, לשפות ולפטור את החברה, חברות-הבת שלה, חברות קשורות אליה, נושאי משרה בה, דירקטורים בחברה, עובדיה, בעלי רישיון מאת החברה ושליחיה בגין וביחס לכל תביעה, דרישה, חבות, נזק, הפסד, והוצאה, לרבות מבלי להגביל עלויות ושכ"ט עו"ד, הנובעות או הקשורות בדרך כלשהי אל: (1) הגישה של לקוחות אל או השימוש של לקוחות בשירותים ו/או במוצרים; (2) הפרה מצד הלקוח של הוראות תנאים כלליים אלו או הצעה שנתקבלה (לרבות ברשלנות או במזיד); (3)  הפרה מצד הלקוח של זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות מבלי להגביל זכויות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; או (4) אי-עמידה מצד הלקוח בדרישות האבטחה של החברה או שימוש בלתי-מורשה בשירותים ו/או בחשבון.

 

 

12.2

 

 

 

החברה תמסור הודעה ללקוח בדבר כל תביעה כאמור, בתנאי שאי-מתן הודעה כאמור או עיכוב במתן הודעה כאמור מצד החברה לא יגבילו את התחייבויות הלקוח כאמור בתנאים כלליים אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול על עצמה באופן בלעדי את ההגנה והשליטה בכל עניין הכפוף לשיפוי לפי סעיף זה, ובמקרה כזה, הלקוח מסכים לשתף פעולה עם כל בקשה סבירה לצורך סיוע בהגנה על החברה בעניין כאמור.

 

13.

זכויות קנייניות

 

החברה הינה הבעלים היחיד והבלעדי, המחזיקה בהווה ובעתיד בכל זכות, קניין ועניין בכל זכויות הקניין הרוחני של החברה. הלקוח מכיר בזאת בכך שאינו רוכש כל זכות בעלות בקניינה הרוחני של החברה באמצעות השימוש בשירותים ו/או במוצרים ו/או בציוד המסופקים על-ידי החברה. ללקוח מוענק רישיון מוגבל, בלתי-עביר, שאין להעניק מכוחו רישיון-משנה ושאינו בלעדי, לעשות שימוש בשירותים ו/או במוצרים בהתאם להוראות תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה, למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים וכנגד תשלום מלא ובמועד של הסכומים המשתלמים לחברה מאת הלקוח ו/או קיום כל יתר התחייבויותיו וחיוביו מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו. עם פקיעתה או ביטולה של ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, הרישיון האמור לעיל יפקע באופן אוטומטי מבלי שהצדדים נדרשים לבצע כל פעולה נוספת. ללקוח אין ולא תהיינה זכויות כלשהן מסוג ו/או טיב כלשהו בקשר ו/או ביחס למערכות השירותים ו/או לתוצרי עבודתן ו/או נגזרותיהן ו/או בקשר לכל זכות מזכויות הקניין הרוחני של חברה בהן ו/או ביחס אליהן.

לעניין תנאים כלליים אלו, "זכויות הקניין הרוחני של החברה" משמען כל זכות קניין רוחני לרבות מבלי להגביל, זכויות פטנט, זכויות יוצרים, רישומי זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות מוסריות, ידע וכל זכות דומה אחרת או נכסים בלתי-מוחשיים בקשר למערכות השירותים, תוצרי העבודה, נגזרות, לרבות מבלי להגביל במסגרת השירותים, המוצרים, תנאים כלליים אלו וציוד המיוצר על-ידי החברה, המוכרים מכוח כל דין או אמנה בינלאומית, ובכל מדינה או תחום שיפוט כלשהו בעולם, כיצירות אינטלקטואליות בגינו צומחות זכויות קניין, וכל הרישומים, בקשות הרישום, הגילויים, החידושים, ההרחבות, ההארכות או ההנפקות מחדש של הזכויות לעיל כפי שהינן בתוקף כעת או כפי שיהיו בתוקף בעתיד.

 

14.

סודיות

 

14.1

כל אחד מן הצדדים מכיר בכך שבמסגרת תנאים כלליים אלו ובמסגרת ההצעה שנתקבלה הוא עשוי לקבל לידיו מידע סודי הנוגע לצד השני.

 

 

14.2

"מידע סודי" משמעו כל מידע שנמסר בכל עת על-ידי צד המגלה מידע מכוח או בקשר לתנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה ("הצד המגלה") או על-ידי מי משלוחיו, נציגיו, עובדיו, נושאי משרה בו, דירקטורים בו, חברות-בת שלו, יועציו, בעלי-מניותיו או צדדים קשורים אליו ("נציגים") לאחד או יותר מן הצדדים האחרים להסכם זה ("הצד המקבל") או לנציגי הצד המקבל; זאת בין אם בעל-פה, בכתב, באמצעי גרפי או למצעי קריאה ממוכנת, לרבות מבלי להגביל דבר תוכניות עסקיות עכשוויות או עתידיות, תוכניות שיווק, תוצאות עסקיות, חוזים מכל סוג שהוא, חשבונות, דוחות פיננסיים, ספרי חשבונות, פרטים בדבר לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים, הליכי משא-ומתן קיימים ו/או פוטנציאליים, נתונים תפעוליים, שרטוטים, רעיונות, תהליכים, מפרטים, שיטות וטכניקות והעובדה כי הצדדים התקשרו בתנאים כלליים אלו ובהצעה שנתקבלה וכן כל הפרטים הנוגעים לכך; והכל בין אם ביחס לצד המגלה עצמו ו/או לצד הקשור אליו, לחברה-בת שלו ו/או לבעלי-מניותיו. על אף האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע אשר: (1) ניתן להוכיח בראיות מגובות במסמכים כי היה ידוע לצד המקבל טרם המועד בו גילה לו הצד המגלה מידע סודי כלשהו; (2) הינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה על-ידי הצד המקבל; (3) נתקבל על-ידי הצד המקבל מידי צד שלישי שאינו כפוף לחובת סודיות כלשהי כלפי הצד המגלה ביחס למידע סודי כאמור; (4) מידע אשר ניתן להוכיח בראיות מגובות במסמכים כי פותח באופן עצמאי על-ידי הצד המקבל.

 

 

14.3

על הצד המקבל: (א) לשמור על סודיות מידע סודי כאמור; (ב) לא לגלותו לאדם או ישות כלשהם, למעט לעובדיו או נציגיו שנחוצה להם ידיעת המידע הסודי כאמור לצורך מילוי תפקידם, זאת בתנאי שעובדים ונציגים כאמור יהיו מחויבים בדרך של התחייבויות בכתב החלות על המידע הסודי ואשר הוראותיהן מחמירות לא פחות מהוראות אלו, והצד המקבל יישא במלוא האחריות בגין כל נזק שייגרם לצד המגלה בשל גילוי כלשהו לגורמים כאמור. הצד המקבל ינקוט בכל האמצעים הנחוצים לשמירת המידע הסודי תוך שימוש באותם אמצעים שבהם הוא עושה שימוש לצורך שמירה על המידע הסודי שלו עצמו, ולא פחות מרמת זהירות סבירה.

 

 

14.4

על אף האמור לעיל, במקרה שהצד המקבל יידרש לגלות מידע סודי, מכוח צו של בית משפט מוסמך, מכוח כל דין, או על-ידי רשות ממשלתית מוסמכת, הרי שהוא רשאי לעשות כן; זאת, בתנאי שאותו צד מקבל יודיע על כך באופן מיידי (למעט אם מסירת הודעה כאמור נאסרה על-ידי בית משפט מוסמך כאמור, מכוח כל דין או על-ידי רשות ממשלתית מוסמכת) לצד המגלה וייתן, ככל שהדבר אפשרי, לצד המגלה אשר את המידע הסודי שלו הוא נדרש לגלות, זמן סביר להתנגד בפני אותו בית משפט או רשות ממשלתית כאמור או לבקש התחייבות מאת בית משפט או רשות ממשלתית כאמור לפיה סודיותו של המידע הסודי האמור תישמר, וישתף פעולה עם הצד המגלה לצורך כך.

 

 

14.5

הלקוח מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בשם הלקוח ו/או בסמליל (לוגו) של הלקוח לצורכי פרסום ויחסי ציבור. החברה תהא רשאית להציג את שמו של הלקוח ו/או סמליל הלקוח במסגרת חומרי השיווק שלה ו/או רשימת לקוחותיה.

 

 

14.6

בנוסף לאמור בסעיף 14 זה, אופן הטיפול של החברה במידע של הלקוח מוסדר על-ידי מדיניות הפרטיות של חברה כפי שמופיעה כאן, המשולבת על דרך ההפנייה בתנאים כלליים אלו.

 

15.

הודעות

 

כל הודעה או תקשורת אחרת במסגרת תנאים כלליים אלו תיעשה בכתב ותימסר (א) על-ידי החברה באמצעות דוא"ל (בכל מקרה ומקרה, לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי הלקוח), (ב) באמצעות העלאת הודעה באתר האינטרנט של החברה או (ג) על-ידי הלקוח באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected] או לכתובת אחרת כפי שתקבע החברה בכתב. המועד שבו נתקבלה ההודעה ייחשב למועד מסירתה.

 

16.

הדין החל

 

תנאים כלליים אלו, כל הצעה או הצעה שנתקבלה, יהיו נתונים לתחולה ולפרשנות של הדין הישראלי, בלי קשר לעקרונות התנגשות הדינים, וכל מחלוקת ביחס לתנאים כלליים אלו תהא כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל. השימוש בשירותים ו/או במוצרים על-ידי הלקוח מהווה הסכמה מצדו לתנאים כלליים אלו ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב-יפו.

 

17.

אי-תלות

 

במקרה שהוראה מהוראות תנאים כלליים אלו או מהוראות ההצעה שנתקבלה תיחשב לחסרת-תוקף או לבלתי-אכיפה, מכל סיבה שהיא, הרי שאותה הוראה חסרת-תוקף או בלתי-אכיפה תנותק מהוראות תנאים כלליים אלו או מהוראות ההצעה שנתקבלה ויתר ההוראות יעמדו בתוקפן.

 

18.

התיישנות

 

הלקוח מסכים בזאת כי, על אף כל חוק או חיקוק סותרים, כל תביעה או עילת תביעה הנובעת מן או מתייחסת אל השימוש בשירותים ו/או במוצרים ואל תנאים כלליים אלו או לכל עניין הקשור בכך, תהא מוגשת על ידי הלקוח בתוך שנה אחת ממועד התגבשותה של תביעה או עילת תביעה כאמור ולאחר מכן הגשתה תיחסם לעד. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה ייחשבו להסכם חוקי מחייב נפרד ובכתב בין החברה ובין הלקוח, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

 

19.

איסור המחאה

 

הלקוח לא ימחה תנאים כלליים אלו או את ההצעה שנתקבלה ולא ימחה זכויות כלשהן או יעביר חיובים כלשהם מכוחם או מכוחה, כולם או חלקם, מרצונו או על-פי חוק, ללא הסכמתה בכתב ומראש של החברה. כל המחאה או העברה לכאורה על-ידי הלקוח בלי הסכמתה בכתב ומראש של החברה תהא בטלה ומבוטלת. החברה תהא רשאית להמחות תנאים כלליים אלה או כל זכות מכוחם ללא כל הגבלה.

 

20.

שלמות ההסכם

 

תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה מהווים את מכלול ההבנות וההסכמות בין החברה ללקוח בכל הנוגע לעניינים המנויים בהם, ומחליפים כל הסכמה קודמת בנוגע לעניינים המנויים בהם. אף הצעה, הצעה שנתקבלה או מסמך אחר שהוגשו על-ידי הלקוח אין בכוחם לגבור, להוסיף או לשנות בכל צורה שהיא מהוראות תנאים כלליים אלו. כותרות הסעיפים הן למטרות נוחיות בלבד, אינן מהוות חלק מתנאים כלליים אלו ולא ייראו כמגבילים או משפיעים על הוראות תנאים כלליים אלו.

 

21.

ויתור

 

אי-אכיפה מצד החברה של כל זכות או הוראה העומדים לה מכוח תנאים כלליים אלו, או אי-מימושה של אפשרות לביטול, לא ייחשבו כוויתור על זכות או הוראה כאמור ולא תהא לדבר כל השפעה על תוקפם של תנאים כלליים אלו או כל חלק מהם, או על הזכות לאכוף בשלב מאוחר יותר כל אחת ואחת מן ההוראות. כל ויתור על הוראה מהוראות תנאים כלליים אלו יהא בעל תוקף רק אם נעשה בכתב ובחתימת ידו של מורשה חתימה מטעם החברה.

 

 

נספח א' – תנאים נוספים בשירותי הסלולאר

 

א. הספק הסלולרי רשאי בכפוף לרישיון המפעיל שלו, לשנות, להוסיף או להחליף את מספרי החיוג השונים, מספרי המנוי, מספרי הקודים השונים, וכן את התדרים בהם פועלים המוצרים, ואין הלקוח קונה כל זכות ביחס למספרים ולתדרים כאמור.

ב. הספק הסלולרי והמפיץ לא יהיו אחראיים לכל מקרה שבו על פי הוראות משרד התקשורת תופסק פעולת רשת הספק הסלולרי או חלקה בשל נסיבות כאלה ואחרות.

ג. הספק הסלולרי לא יהא אחראי לכל תוצאה שתנבע מאי זמינותם של השירותים או מאי התאמתם לצרכי הלקוח. הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכונים הנוגעים לאבטחת המידע, הנשלח על ידו במסגרת השירותים ולמערכות המחשוב ולמידע שבהן, שלהן קישור עקיף או ישיר לשירותי העברת הנתונים.

ד. בשום מקרה לא יהיה הספק הסלולרי והמפיץ אחראיים בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף, אם יגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור או הנוגע לשיבושים, תקלות, ניתוקים באספקת שירותי רשת הספק הסלולרי או לאיכותם, אף אם נגרמו בשל תקלה במוצר. הספק הסלולרי והמפיץ לא יהיו אחראיים לכל תשדורת, שבוצעה רשת הספק הסלולרי אלא הלקוח לבדו.

ה. ללקוח ידוע כי שירותי רט"ן, מטיבם, צפויים לשיבושים ותקלות. ייתכן שבאזורים או במקומות מסוימים לא יהיה כיסוי מלא של רשת הספק הסלולרי. כמו כן ייתכן כי גם במקומות בהם קיים כיסוי היום, ייתכן שלא יהיה כיסוי בעתיד ו/או תחול ירידה באיכות הכיסוי ובנוסף גם במקומות בהם יש כיסוי ייתכן שחלק מן השירותים לא יהיו זמינים. הכיסוי של רשת הספק הסלולרי מושפע גם מגורמים חיצוניים, כגון תקלות ברשתות תקשורת אחרות, תנאי מזג אוויר, קשיים בהקמת אתרים, פגיעה פיזית באתרים וכיו"ב. יצוין כי חלק משירותי מפעיל הרט"ן עשויים להנתן באמצעות רשתות של מפעילים אחרים) במסגרת נדידה פנים ארצית( בהתאם לתנאיהם.

המפעיל יעשה מאמצים סבירים לבצע כל תיקון הנדרש לשם פעולתה התקינה של רשת המפעיל, בהקדם האפשרי. לתיקון תקלות הגורמות להפסקות כלליות תינתן עדיפות.

ו. למעט אם כתוב אחרת, שיחות הטלפון, משלוח SMS, משלוח MMS, גלישה וכן כל הטבה או שירות אחר הכלולים בתכנית ו/או המפורטים לעיל, הינם ליעדים רגילים בישראל בלבד ואינם חלים על יעדים או שירותים מיוחדים.

ז. התכניות מיועדות לשימוש הוגן וסביר של הלקוח ואינן מיועדות לשימוש מסחרי.

ט. הובהר ללקוח שהחברה לא תומכת במכשיר מסוג בלאקברי ו/או כל מכשיר אחר שאינו מדור 3 ומעלה.

י. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחבילה חסומה באופן דיפולטיבי לשיחות בינ"ל ולשיחות ליעדי פרימיום. היה והלקוח יבקש לפתוח את השירות לשימוש בינלאומי ו/או יכולת לחיוג מספרי פרימיום, ידוע לו כי שירותים אלו יהיו בתמחור נפרד ע"פ מחירוני החברה באותה העת, וכן שכלל השיחות יהיו דרך מערכות המרכזייה המשרדית של החברה בלבד, ולא תהיה לו כל טענה בגין כך.

 

נספח ב'- שירות אינטגרציה למאגר "אל תתקשר אליי"

א. שירות אינטגרציה למאגר "אל תתקשר אליי" ("שירות האינטגרציה" ו"המאגר") מאפשר ללקוחות השירות אינטגרציה למאגר שהוקם בהתאם לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א-2020, הקובע מגבלות על שיחות שיווק טלפוניות ומחייב עוסק המבצע שיחת שיווק באמצעות הטלפון או בדרך אלקטרונית לברר האם מספר הטלפון שאליו מתבצעת השיחה רשום במאגר. לצורך כך, הקימה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ("הרשות") מאגר שבו יירשמו מספרי טלפון של צרכנים שאינם מעוניינים שיבוצעו למספר הטלפון שלהם שיחות שיווק.

ב. שירות האינטגרציה מאפשר ביצוע בדיקה מקדימה אל מול המאגר, בטרם הוצאת השיחה וחסימת האפשרות לחיוג ליעדים הרשומים במאגר באופן אוטומטי או באישור משתמש הקצה, לפי בחירת הלקוח. הצטרפות לשירות זה כרוכה בתשלום נוסף כמפורט כאן.

ג. החברה עושה מאמצים על מנת לוודא כי שירות האינטגרציה המוצע על ידיה עומד בהוראות הדין הרלוונטיות והוראות הרשות. עם זאת, אין בשימוש בשירות זה כדי לפטור את הלקוח מקבלת כל ייעוץ, ובכלל זה יעוץ משפטי להבטחת עמידתו ו/או אחריותו לפי הוראות הדין.

ד. מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש, החברה אינה נוטלת כל אחריות ביחס לעדכניות המאגר, זמינותו, לרשימת המספרים הכלולים בו ו/או לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות קנס שיוטל, ככל שיוטל, על-ידי הרשות) בקשר עם המאגר או כתוצאה מפנייה למאגר. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף העשוי להיגרם ללקוח בגין השימוש הנ"ל והלקוח הנו האחראי הבלעדי ביחס לכל חבות הנובעת מהוראות הדין ו/או הרגולציה ובקשר עם שימושו בשירות זה.

ה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאים כללים אלה, החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה שהם, לרבות כל קנס ו/או דרישה ו/או תביעה העלולים להיגרם או להיות מופנים כלפי הלקוח או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בשירות האינטגרציה ו/או אי עמידה בהוראות החוק הנוגעות למאגר.

 

נספח ג'- הערות לטבלת פירוט שירותים לפי חבילות

 

חבילת BASIC - בסיסית

 

1. דוחות מתוזמנים - ממגוון דוחות מערכת קיימים ומוגדרים מראש לשליחה לכתובות הדוא"ל של הלקוח. 

 

2. לו"ז נתב שיחות – מאפשר הגדרות שעות פעילות והפניית שיחות ליעדים שונים בהתאם להגדרת הלקוח.
נתב שיחות וירטואלי – מאפשר הגדרת שכבות וההתנהגות טלפונית בעת שיחות נכנסות, כולל הגדות לו"ז והפנית השיחות ליעדים חיצוניים, תאים קוליים וכו'. שינויים בהגדרות הנתב מתאפשרים ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול. ניתן להיעזר במוקד השירות בכל שינוי באופן סביר (עד שינוי חודשי לכל משתמש).

 

3. כריזה – מאפשר כריזה בכל עמדות הקצה של העובדים (נתמך בסופטפון וip PHONE נתמכים).

 

4. העברת שיחות – ניתן לביצוע מכל מכשיר קצה תומך העברות המחובר למרכזיה, ומנתב השיחות.

 

5. הפניית שיחות – הפניה של שיחות נכנסות מתוך נתב השיחות ליעדים חיצוניים ו/או שלוחות אחרות בארגון.

 

6. בחר את השלוחה שלך – סוג השלוחה ניתן לבחירה מבין : שלוחת סופטפון במחשב, שלוחת IP PHONE או שלוחת מובייל ( משתמשי סלולר – כל משתמש סלולר זכאי לסים ללא עלות במסגרת החבילה, עם חבילת גלישה של G10 חודשית).

 

7. סופטפון - תוכנת חיוג למחשבי WINDOWS בלבד. למחשבי IOS ניתן להשתמש בתוכנות צד שלישי התומכות בחיבור SIP.

 

8. מוזיקה בהמתנה – הגדרת המנגינה בזמן צלצול בשלוחה או מעגל המתנה מתוך תיקיית מערכת או קבצי סאונד של הלקוח.

 

9. עבודה מהבית – מאפשר חיבור עובדים מהבית על גבי תשתית האינטרנט של העובד (אחריות טיב החיבור הינו באחריות לקוח) או לחלופין שימוש בשלוחות סלולריות המבוססות על כרטיס סים של Voicenter.

 

10. וועידה - שיחת וועידה עם סיסמת כניסה לוויעוד טלפוני בשימוש סביר (עד 50 משתתפים)

 

11. מספר טלפון:

למשתמשים נייחים:

מספר טלפון נייח ישראלי (07X) – מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייח אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.

למשתמשים ניידים:
מספר טלפון נייד ישראלי (05x) - מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייד אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.
הפעלה ראשונית
לאחר הפעלת החשבון הראשונית - כל הפעלה/ניוד של מספר חדש תישא בעלות חד פעמית עבור פעולת הניוד/הפעלה של המספר לחשבונכם, לפי מחירון החברה.

ניהול זיהוי בשיחה יוצאת
- החלפת מספרים פעילים כמזהה לשיחות יוצאות ניתן ללא עלות בשירות עצמי בממשק הCpanel.
- ניתן להשתמש במספרים ניידים כמזהים גם עבור משתמשים נייחים, באותה כמות של המשתמשים הניידים. במידה והלקוח מעוניין במספרים ניידים נוספים בחשבון מעבר למגבלה זאת - הוא יחוייב עבור כל מספר נייד ישראלי נוסף, בהתאם למחירון החברה.

 

12. מעגל המתנה BASIC (חבילת BASIC וחבילת SALES) – מוקם עם הגדרות ברירת מחדל הניתנות לשינוי ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול.

 

13. חיוג בלחיצה – שירות המופעל באמצעות התוסף שלנו לגוגל כרום ומאפשר לחייג ישירות על ידי לחיצה על שדות מסוג TEL: או בלחיצה על כפתור ימני בעכבר בכל עמוד אינטרנט בדפדפן כרום.

 

14. מנגנון כתובות IP מורשות – מאפשר חיבור למערכות שלנו רק מכתובות שהולבנו מראש ברשימה זו.

 

15. זיהוי הונאת שיחות – מנגנוני בקרה פנימיים של חברת וייסנטר תתריע בכל זמן שבו יש פעילות חשודה של אחת השלוחות בארגון ותבוצע בקרה פרואקטיבית למניעת זליגת שיחות ליעדים בלתי מורשים.

 

חבילת SUPPORT - תמיכה

 

1. דוחות מתוזמנים - ממגוון דוחות מערכת קיימים ומוגדרים מראש לשליחה לכתובות הדוא"ל של הלקוח. 

 

2. לו"ז נתב שיחות – מאפשר הגדרות שעות פעילות והפניית שיחות ליעדים שונים בהתאם להגדרת הלקוח.
נתב שיחות וירטואלי – מאפשר הגדרת שכבות וההתנהגות טלפונית בעת שיחות נכנסות, כולל הגדות לו"ז והפנית השיחות ליעדים חיצוניים, תאים קוליים וכו'. שינויים בהגדרות הנתב מתאפשרים ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול. ניתן להיעזר במוקד השירות בכל שינוי באופן סביר (עד שינוי חודשי לכל משתמש).

 

3. כריזה – מאפשר כריזה בכל עמדות הקצה של העובדים (נתמך בסופטפון וip PHONE נתמכים).

 

4. העברת שיחות – ניתן לביצוע מכל מכשיר קצה תומך העברות המחובר למרכזיה, ומנתב השיחות.

 

5. הפניית שיחות – הפניה של שיחות נכנסות מתוך נתב השיחות ליעדים חיצוניים ו/או שלוחות אחרות בארגון.

 

6. בחר את השלוחה שלך – סוג השלוחה ניתן לבחירה מבין : שלוחת סופטפון במחשב, שלוחת IP PHONE או שלוחת מובייל ( משתמשי סלולר – כל משתמש סלולר זכאי לסים ללא עלות במסגרת החבילה, עם חבילת גלישה של G10 חודשית).

 

7. סופטפון - תוכנת חיוג למחשבי WINDOWS בלבד. למחשבי IOS ניתן להשתמש בתוכנות צד שלישי התומכות בחיבור SIP.

 

8. מוזיקה בהמתנה – הגדרת המנגינה בזמן צלצול בשלוחה או מעגל המתנה מתוך תיקיית מערכת או קבצי סאונד של הלקוח.

 

9. עבודה מהבית – מאפשר חיבור עובדים מהבית על גבי תשתית האינטרנט של העובד (אחריות טיב החיבור הינו באחריות לקוח) או לחלופין שימוש בשלוחות סלולריות המבוססות על כרטיס סים של Voicenter.

 

10. וועידה - שיחת וועידה עם סיסמת כניסה לוויעוד טלפוני בשימוש סביר (עד 50 משתתפים)

 

11. מספר טלפון:
למשתמשים נייחים:

מספר טלפון נייח ישראלי (07X) – מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייח אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.

למשתמשים ניידים:
מספר טלפון נייד ישראלי (05x) - מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייד אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.
הפעלה ראשונית
לאחר הפעלת החשבון הראשונית - כל הפעלה/ניוד של מספר חדש תישא בעלות חד פעמית עבור פעולת הניוד/הפעלה של המספר לחשבונכם, לפי מחירון החברה.

ניהול זיהוי בשיחה יוצאת
- החלפת מספרים פעילים כמזהה לשיחות יוצאות ניתן ללא עלות בשירות עצמי בממשק הCpanel.
- ניתן להשתמש במספרים ניידים כמזהים גם עבור משתמשים נייחים, באותה כמות של המשתמשים הניידים. במידה והלקוח מעוניין במספרים ניידים נוספים בחשבון מעבר למגבלה זאת - הוא יחוייב עבור כל מספר נייד ישראלי נוסף, בהתאם למחירון החברה.

 

12. מעגל המתנה BASIC (חבילת BASIC וחבילת SALES) – מוקם עם הגדרות ברירת מחדל הניתנות לשינוי ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול.

 

13. חיוג בלחיצה – שירות המופעל באמצעות התוסף שלנו לגוגל כרום ומאפשר לחייג ישירות על ידי לחיצה על שדות מסוג TEL: או בלחיצה על כפתור ימני בעכבר בכל עמוד אינטרנט בדפדפן כרום.

 

14. מנגנון כתובות IP מורשות – מאפשר חיבור למערכות שלנו רק מכתובות שהולבנו מראש ברשימה זו.

 

15. זיהוי הונאת שיחות – מנגנוני בקרה פנימיים של חברת וייסנטר תתריע בכל זמן שבו יש פעילות חשודה של אחת השלוחות בארגון ותבוצע בקרה פרואקטיבית למניעת זליגת שיחות ליעדים בלתי מורשים.

 

16. ניטור זמן אמת – מאשר שליטה ובקרה על כל הפעילות הטלפון בתצוגות שונות ובהתאמה אישית.

 

17. סטטוס נציג – גמישות והגדרת סטטוסים המתאימה לארגון הלקוח ע"מ לפקח על הפעילות העסקית בדוחות המערכת. המערכת תומכת בעד 8 סטטוסים.

 

18. דוחות BI בהתאמה אישית – מגוון של מעל 90 דוחות מערכת הניתנים להגדרה, תזמון, סינון והצגה בממשקי המערכת.

 

19. האזנה, לחישה, חטיפה – מאופשר לכל המשתמשים בארגון וניתן להפעלה וניהול באמצעות הממשק.

 

 

20. משקלים למעגלי המתנה – תיעדוף בין תורים. כמות המעגלים היא עד גובה המשתמשים.

 

21. ניתוב שיחות על בסיס מיומנויות נציגים – תיעדוף בין נציגים באותו מעגל. כמות המעגלים היא עד גובה המשתמשים.

 

22. המתנה וירטואלית – מאפשר למתקשרים הממתינים למענה לנתק את השיחה ולקבל שיחה חוזרת כשמגיע תורם.  (לא נתמך בשלב זה)

 

23. מאגר חזור אליי - CALLBACK – שירות שיחה חוזרת - מאפשר למתקשרים להשאיר טלפון לחזרה מאוחרת יותר של הנציגים הפנויים. כמות הקולבקים היא עד גובה המשתמשים. החייגן בשירות הקולבק הינו ייעודי לשירות זה בלבד.

 

24. נתב שיחות מתקדם – ניתוב שיחות דינמי באמצעות הCRM. הנתב שואל את מערכת המידע של הלקוח (CRM) לאן לנתב את המספר של המתקשר, ופועל בהתאם. מימוש האינטגרציה כלול בחבילה וללא עלות בניהול ובאחריות הלקוח.

 

 

25. אינטגרציה למערכות מידע – מימוש אינטגרציות "מדף" כמפורט באתר החברה:

  1. הקפצת מסך של תיק הלקוח במערכת המידע של הלקוח. נתמך מול מערכות המידע כמפורט באתר החברה.
  2. העברת פרטי השיחה לתיק הלקוח - מותנה במימוש אינטגרציה מול מערכות מידע כמפורט באתר החברה. המנגנון יישלח את פרטי השיחה (סוג שיחה, משך, מספר יעד, לינק להקלטה, ועוד.) אל תוך תיק הלקוח שעמו בוצעה השיחה. בסיום שיחה ולאחר העלאת ההקלטה לאחסון, ההקלטה תהיה נגישה מתוך תיק הלקוח במערכת המידע.

 

26. WEBHOOK API – נתמך בחבילת PRO בלבד - שליחת דיווחי WEB למערכת המידע בקרות אירועים המוגדרים מראש. בשלב זה נתמך ע"י מימוש הקוד באחריות הלקוח. (נתמך בשלב זה בחבילות PRO בלבד)

 

27. סרגל לנציג – ניתן להתקנה בדפדפן גוגל כרום בלבד וכולל ניהול סטטוסים, סטטיסטיקות נציג וכו'.

 

28. מאגר אל תתקשר אליי – הפעלת מנגנון בדיקה לשיחות יוצאות עבור יעדים הרשומים במאגר. ניתן ליישם בצורה מחמירה ומתירנית. על הלקוח לספק טוקן של החברה שלו מתוך אתר הרשות ומסירתו לVoicenter להגדרה. בכפוף לתנאי השירות כמתואר במסמך תנאי השירות.

 

29. ניהול הרשאות לממשקי המערכת – מאפשר הגדרת כל משתמש לכניסה לממשקי הניהול על בסיס רמת הרשאה ומה החשבון אליו המשתמש יהיה מסוגל להתחבר,כפי שהוגדר מראש על ידי מנהל המערכת.

 

חבילת SALES 

 

1. דוחות מתוזמנים - ממגוון דוחות מערכת קיימים ומוגדרים מראש לשליחה לכתובות הדוא"ל של הלקוח. 

 

2. לו"ז נתב שיחות – מאפשר הגדרות שעות פעילות והפניית שיחות ליעדים שונים בהתאם להגדרת הלקוח.
נתב שיחות וירטואלי – מאפשר הגדרת שכבות וההתנהגות טלפונית בעת שיחות נכנסות, כולל הגדות לו"ז והפנית השיחות ליעדים חיצוניים, תאים קוליים וכו'. שינויים בהגדרות הנתב מתאפשרים ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול. ניתן להיעזר במוקד השירות בכל שינוי באופן סביר (עד שינוי חודשי לכל משתמש).

 

3. כריזה – מאפשר כריזה בכל עמדות הקצה של העובדים (נתמך בסופטפון וip PHONE נתמכים).

 

4. העברת שיחות – ניתן לביצוע מכל מכשיר קצה תומך העברות המחובר למרכזיה, ומנתב השיחות.

 

5. הפניית שיחות – הפניה של שיחות נכנסות מתוך נתב השיחות ליעדים חיצוניים ו/או שלוחות אחרות בארגון.

 

6. בחר את השלוחה שלך – סוג השלוחה ניתן לבחירה מבין : שלוחת סופטפון במחשב, שלוחת IP PHONE או שלוחת מובייל ( משתמשי סלולר – כל משתמש סלולר זכאי לסים ללא עלות במסגרת החבילה, עם חבילת גלישה של G10 חודשית).

 

7. סופטפון - תוכנת חיוג למחשבי WINDOWS בלבד. למחשבי IOS ניתן להשתמש בתוכנות צד שלישי התומכות בחיבור SIP.

 

8. מוזיקה בהמתנה – הגדרת המנגינה בזמן צלצול בשלוחה או מעגל המתנה מתוך תיקיית מערכת או קבצי סאונד של הלקוח.

 

9. עבודה מהבית – מאפשר חיבור עובדים מהבית על גבי תשתית האינטרנט של העובד (אחריות טיב החיבור הינו באחריות לקוח) או לחלופין שימוש בשלוחות סלולריות המבוססות על כרטיס סים של Voicenter.

 

10. וועידה - שיחת וועידה עם סיסמת כניסה לוויעוד טלפוני בשימוש סביר (עד 50 משתתפים)

 

11. מספר טלפון:

למשתמשים נייחים:

מספר טלפון נייח ישראלי (07X) – מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייח אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.

למשתמשים ניידים:
מספר טלפון נייד ישראלי (05x) - מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייד אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.
הפעלה ראשונית
לאחר הפעלת החשבון הראשונית - כל הפעלה/ניוד של מספר חדש תישא בעלות חד פעמית עבור פעולת הניוד/הפעלה של המספר לחשבונכם, לפי מחירון החברה.

ניהול זיהוי בשיחה יוצאת
- החלפת מספרים פעילים כמזהה לשיחות יוצאות ניתן ללא עלות בשירות עצמי בממשק הCpanel.
- ניתן להשתמש במספרים ניידים כמזהים גם עבור משתמשים נייחים, באותה כמות של המשתמשים הניידים. במידה והלקוח מעוניין במספרים ניידים נוספים בחשבון מעבר למגבלה זאת - הוא יחוייב עבור כל מספר נייד ישראלי נוסף, בהתאם למחירון החברה.

 

12. מעגל המתנה BASIC (חבילת BASIC וחבילת SALES) – מוקם עם הגדרות ברירת מחדל הניתנות לשינוי ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול.

 

13. חיוג בלחיצה – שירות המופעל באמצעות התוסף שלנו לגוגל כרום ומאפשר לחייג ישירות על ידי לחיצה על שדות מסוג TEL: או בלחיצה על כפתור ימני בעכבר בכל עמוד אינטרנט בדפדפן כרום.

 

14. מנגנון כתובות IP מורשות – מאפשר חיבור למערכות שלנו רק מכתובות שהולבנו מראש ברשימה זו.

 

15. זיהוי הונאת שיחות – מנגנוני בקרה פנימיים של חברת וייסנטר תתריע בכל זמן שבו יש פעילות חשודה של אחת השלוחות בארגון ותבוצע בקרה פרואקטיבית למניעת זליגת שיחות ליעדים בלתי מורשים.

 

16. ניטור זמן אמת – מאשר שליטה ובקרה על כל הפעילות הטלפון בתצוגות שונות ובהתאמה אישית.

 

17. סטטוס נציג – גמישות והגדרת סטטוסים המתאימה לארגון הלקוח ע"מ לפקח על הפעילות העסקית בדוחות המערכת. המערכת תומכת בעד 8 סטטוסים.

 

18. דוחות BI בהתאמה אישית – מגוון של מעל 90 דוחות מערכת הניתנים להגדרה, תזמון, סינון והצגה בממשקי המערכת.

 

19. האזנה, לחישה, חטיפה – מאופשר לכל המשתמשים בארגון וניתן להפעלה וניהול באמצעות הממשק.

 

20. שירות אנטי ספאם – קבלת דוחות על סטטוס המספרים אשר בבעלות הארגון והסימון שלהן בתוכנת TRUCALLER. הדוח יישלח אחת ליממה ויכלול את כמות הפעמים בהם המספר דווח כספאם/הונאה/לא לענות ומה המלל שהזינו באפליקציה.

 

21. רשימת "יעדים חסומים" – בתחילת הפעילות, הארגון יישלח רשימת מספרים אותם ירצה לחסם מראש מלהתקשר אליהם.

 

22. חייגן אוטומטי מתקדם – חייגן המוציא שיחות ע"ב רשימות שהוטענו לקמפיינים. חייגן מסוג זה, קודם מחייג אצל הלקוח ואז מחבר את הלקוח לנתב השיחות הארגוני. כמות הערוצים המאופשרת היא : בחבילת SALES עד כמות המשתמשים. בחבילת PRO עד פעמיים כמות המשתמשים.

 

23. חייגן אוטומטי לנציג – חייגן המוציא שיחות ע"ב רשימות שהוטענו לקמפיינים. חייגן מסוג זה, קודם החייגן מצלצל אצל הנציג ובעת מענה מוציא שיחה ליעד. כמות הערוצים המאופשרת היא : בחבילת SALES עד כמות המשתמשים. בחבילת PRO עד פעמיים כמות המשתמשים.

 

24. שיחות יוצאות עם מזהה שיחה דינמי ליעד – הגדרת מספרים מתחלפים/ייעודיים להתקשרות מול לקוחות. כמות המספרים לזיהוי דינמי שניתן להגדיר ללא עלות נוספת היא עד כמות המשתמשים בארגון.

 

25. טרמינציה ע"ב איכות/עלות שיחה – ניתוב שיחות בחו"ל. לא כולל עלות דקות שיחה יוצאות.

 

26. אינטגרציה למערכות מידע – מימוש אינטגרציות "מדף" כמפורט באתר החברה:

  1. הקפצת מסך של תיק הלקוח במערכת המידע של הלקוח. נתמך מול מערכות המידע כמפורט באתר החברה.
  2. העברת פרטי השיחה לתיק הלקוח - מותנה במימוש אינטגרציה מול מערכות מידע כמפורט באתר החברה. המנגנון יישלח את פרטי השיחה (סוג שיחה, משך, מספר יעד, לינק להקלטה, ועוד.) אל תוך תיק הלקוח שעמו בוצעה השיחה. בסיום שיחה ולאחר העלאת ההקלטה לאחסון, ההקלטה תהיה נגישה מתוך תיק הלקוח במערכת המידע.

 

27. WEBHOOK API – נתמך בחבילת PRO בלבד - שליחת דיווחי WEB למערכת המידע בקרות אירועים המוגדרים מראש. בשלב זה נתמך ע"י מימוש הקוד באחריות הלקוח. (נתמך בשלב זה בחבילות PRO בלבד)

 

28. סרגל לנציג – ניתן להתקנה בדפדפן גוגל כרום בלבד וכולל ניהול סטטוסים, סטטיסטיקות נציג וכו'.

 

29. מאגר אל תתקשר אליי – הפעלת מנגנון בדיקה לשיחות יוצאות עבור יעדים הרשומים במאגר. ניתן ליישם בצורה מחמירה ומתירנית. על הלקוח לספק טוקן של החברה שלו מתוך אתר הרשות ומסירתו לVoicenter להגדרה. בכפוף לתנאי השירות כמתואר במסמך תנאי השירות.

 

30. ניהול הרשאות לממשקי המערכת – מאפשר הגדרת כל משתמש לכניסה לממשקי הניהול על בסיס רמת הרשאה ומה החשבון אליו המשתמש יהיה מסוגל להתחבר,כפי שהוגדר מראש על ידי מנהל המערכת.

 

חבילת PRO

 

1. דוחות מתוזמנים - ממגוון דוחות מערכת קיימים ומוגדרים מראש לשליחה לכתובות הדוא"ל של הלקוח. 

 

2. לו"ז נתב שיחות – מאפשר הגדרות שעות פעילות והפניית שיחות ליעדים שונים בהתאם להגדרת הלקוח.
נתב שיחות וירטואלי – מאפשר הגדרת שכבות וההתנהגות טלפונית בעת שיחות נכנסות, כולל הגדות לו"ז והפנית השיחות ליעדים חיצוניים, תאים קוליים וכו'. שינויים בהגדרות הנתב מתאפשרים ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול. ניתן להיעזר במוקד השירות בכל שינוי באופן סביר (עד שינוי חודשי לכל משתמש).

 

3. כריזה – מאפשר כריזה בכל עמדות הקצה של העובדים (נתמך בסופטפון וip PHONE נתמכים).

 

4. העברת שיחות – ניתן לביצוע מכל מכשיר קצה תומך העברות המחובר למרכזיה, ומנתב השיחות.

 

5. הפניית שיחות – הפניה של שיחות נכנסות מתוך נתב השיחות ליעדים חיצוניים ו/או שלוחות אחרות בארגון.

 

6. בחר את השלוחה שלך – סוג השלוחה ניתן לבחירה מבין : שלוחת סופטפון במחשב, שלוחת IP PHONE או שלוחת מובייל ( משתמשי סלולר – כל משתמש סלולר זכאי לסים ללא עלות במסגרת החבילה, עם חבילת גלישה של G10 חודשית).

 

7. סופטפון - תוכנת חיוג למחשבי WINDOWS בלבד. למחשבי IOS ניתן להשתמש בתוכנות צד שלישי התומכות בחיבור SIP.

 

8. מוזיקה בהמתנה – הגדרת המנגינה בזמן צלצול בשלוחה או מעגל המתנה מתוך תיקיית מערכת או קבצי סאונד של הלקוח.

 

9. עבודה מהבית – מאפשר חיבור עובדים מהבית על גבי תשתית האינטרנט של העובד (אחריות טיב החיבור הינו באחריות לקוח) או לחלופין שימוש בשלוחות סלולריות המבוססות על כרטיס סים של Voicenter.

 

10. וועידה - שיחת וועידה עם סיסמת כניסה לוויעוד טלפוני בשימוש סביר (עד 50 משתתפים)

 

11. מספר טלפון:
למשתמשים נייחים:

מספר טלפון נייח ישראלי (07X) – מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייח אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.

למשתמשים ניידים:
מספר טלפון נייד ישראלי (05x) - מסופק ללא עלות נוספת - עד מספר 1 לכל משתמש, ובכפוף לזמינותם.
לחלופין, ניתן לנייד עד מספר נייד אחד (1) לכל משתמש, ללא עלות נוספת.
הפעלה ראשונית
לאחר הפעלת החשבון הראשונית - כל הפעלה/ניוד של מספר חדש תישא בעלות חד פעמית עבור פעולת הניוד/הפעלה של המספר לחשבונכם, לפי מחירון החברה.

ניהול זיהוי בשיחה יוצאת
- החלפת מספרים פעילים כמזהה לשיחות יוצאות ניתן ללא עלות בשירות עצמי בממשק הCpanel.
- ניתן להשתמש במספרים ניידים כמזהים גם עבור משתמשים נייחים, באותה כמות של המשתמשים הניידים. במידה והלקוח מעוניין במספרים ניידים נוספים בחשבון מעבר למגבלה זאת - הוא יחוייב עבור כל מספר נייד ישראלי נוסף, בהתאם למחירון החברה.

 

12. מעגל המתנה BASIC (חבילת BASIC וחבילת SALES) – מוקם עם הגדרות ברירת מחדל הניתנות לשינוי ללא עלות וללא הגבלה בשירות עצמי בממשק הניהול.

 

13. חיוג בלחיצה – שירות המופעל באמצעות התוסף שלנו לגוגל כרום ומאפשר לחייג ישירות על ידי לחיצה על שדות מסוג TEL: או בלחיצה על כפתור ימני בעכבר בכל עמוד אינטרנט בדפדפן כרום.

 

14. מנגנון כתובות IP מורשות – מאפשר חיבור למערכות שלנו רק מכתובות שהולבנו מראש ברשימה זו.

 

15. זיהוי הונאת שיחות – מנגנוני בקרה פנימיים של חברת וייסנטר תתריע בכל זמן שבו יש פעילות חשודה של אחת השלוחות בארגון ותבוצע בקרה פרואקטיבית למניעת זליגת שיחות ליעדים בלתי מורשים.

 

16. ניטור זמן אמת – מאשר שליטה ובקרה על כל הפעילות הטלפון בתצוגות שונות ובהתאמה אישית.

 

17. סטטוס נציג – גמישות והגדרת סטטוסים המתאימה לארגון הלקוח ע"מ לפקח על הפעילות העסקית בדוחות המערכת. המערכת תומכת בעד 8 סטטוסים.

 

18. דוחות BI בהתאמה אישית – מגוון של מעל 90 דוחות מערכת הניתנים להגדרה, תזמון, סינון והצגה בממשקי המערכת.

 

19. האזנה, לחישה, חטיפה – מאופשר לכל המשתמשים בארגון וניתן להפעלה וניהול באמצעות הממשק.

 

 

20. משקלים למעגלי המתנה – תיעדוף בין תורים. כמות המעגלים היא עד גובה המשתמשים.

 

21. ניתוב שיחות על בסיס מיומנויות נציגים – תיעדוף בין נציגים באותו מעגל. כמות המעגלים היא עד גובה המשתמשים.

 

22. המתנה וירטואלית – מאפשר למתקשרים הממתינים למענה לנתק את השיחה ולקבל שיחה חוזרת כשמגיע תורם.  (לא נתמך בשלב זה)

 

23. מאגר חזור אליי - CALLBACK – שירות שיחה חוזרת - מאפשר למתקשרים להשאיר טלפון לחזרה מאוחרת יותר של הנציגים הפנויים. כמות הקולבקים היא עד גובה המשתמשים. החייגן בשירות הקולבק הינו ייעודי לשירות זה בלבד.

 

24. נתב שיחות מתקדם – ניתוב שיחות דינמי באמצעות הCRM. הנתב שואל את מערכת המידע של הלקוח (CRM) לאן לנתב את המספר של המתקשר, ופועל בהתאם. מימוש האינטגרציה כלול בחבילה וללא עלות בניהול ובאחריות הלקוח.

 

 

25. אינטגרציה למערכות מידע – מימוש אינטגרציות "מדף" כמפורט באתר החברה:

  1. הקפצת מסך של תיק הלקוח במערכת המידע של הלקוח. נתמך מול מערכות המידע כמפורט באתר החברה.
  2. העברת פרטי השיחה לתיק הלקוח - מותנה במימוש אינטגרציה מול מערכות מידע כמפורט באתר החברה. המנגנון יישלח את פרטי השיחה (סוג שיחה, משך, מספר יעד, לינק להקלטה, ועוד.) אל תוך תיק הלקוח שעמו בוצעה השיחה. בסיום שיחה ולאחר העלאת ההקלטה לאחסון, ההקלטה תהיה נגישה מתוך תיק הלקוח במערכת המידע.

 

26. WEBHOOK API – נתמך בחבילת PRO בלבד - שליחת דיווחי WEB למערכת המידע בקרות אירועים המוגדרים מראש. בשלב זה נתמך ע"י מימוש הקוד באחריות הלקוח. (נתמך בשלב זה בחבילות PRO בלבד)

 

27. סרגל לנציג – ניתן להתקנה בדפדפן גוגל כרום בלבד וכולל ניהול סטטוסים, סטטיסטיקות נציג וכו'.

 

28. מאגר אל תתקשר אליי – הפעלת מנגנון בדיקה לשיחות יוצאות עבור יעדים הרשומים במאגר. ניתן ליישם בצורה מחמירה ומתירנית. על הלקוח לספק טוקן של החברה שלו מתוך אתר הרשות ומסירתו לVoicenter להגדרה. בכפוף לתנאי השירות כמתואר במסמך תנאי השירות.

 

29. ניהול הרשאות לממשקי המערכת – מאפשר הגדרת כל משתמש לכניסה לממשקי הניהול על בסיס רמת הרשאה ומה החשבון אליו המשתמש יהיה מסוגל להתחבר,כפי שהוגדר מראש על ידי מנהל המערכת.

 

30. שירות אנטי ספאם – קבלת דוחות על סטטוס המספרים אשר בבעלות הארגון והסימון שלהן בתוכנת TRUCALLER. הדוח יישלח אחת ליממה ויכלול את כמות הפעמים בהם המספר דווח כספאם/הונאה/לא לענות ומה המלל שהזינו באפליקציה.

 

31. רשימת "יעדים חסומים" – בתחילת הפעילות, הארגון יישלח רשימת מספרים אותם ירצה לחסם מראש מלהתקשר אליהם.

 

32. חייגן אוטומטי מתקדם – חייגן המוציא שיחות ע"ב רשימות שהוטענו לקמפיינים. חייגן מסוג זה, קודם מחייג אצל הלקוח ואז מחבר את הלקוח לנתב השיחות הארגוני. כמות הערוצים המאופשרת היא : בחבילת SALES עד כמות המשתמשים. בחבילת PRO עד פעמיים כמות המשתמשים.

 

33. חייגן אוטומטי לנציג – חייגן המוציא שיחות ע"ב רשימות שהוטענו לקמפיינים. חייגן מסוג זה, קודם החייגן מצלצל אצל הנציג ובעת מענה מוציא שיחה ליעד. כמות הערוצים המאופשרת היא : בחבילת SALES עד כמות המשתמשים. בחבילת PRO עד פעמיים כמות המשתמשים.

 

34. שיחות יוצאות עם מזהה שיחה דינמי ליעד – הגדרת מספרים מתחלפים/ייעודיים להתקשרות מול לקוחות. כמות המספרים לזיהוי דינמי שניתן להגדיר ללא עלות נוספת היא עד כמות המשתמשים בארגון.

 

35. טרמינציה ע"ב איכות/עלות שיחה – ניתוב שיחות בחו"ל. לא כולל עלות דקות שיחה יוצאות.

 

36. חבר את ספק הטרמינציה שלך – מאפשר להגדיר מראש את ספקי השיחות היוצאות לחו"ל בממשקי המערכת ושליטה מלאה על ניתובן.
 

 

37. הצפנת הקלטות השיחה - הצפנה בסטנדרט גבוה (מפתח RSA 2048 bit ). ניגול הקלטות מוצפנות מתאפשר באמצעות ממשק הניהול (CPANEL) בלבד.

 

38. SSO – התחברות אחודה לתוכנת הסופטפון/סיפאנל באמצעות הפרטים של החשבון בGOOGLE, OKTA, או MICROSOFT. 

 

39. תיעוד לוג מלא של ביצוע פעולות במרכזיה – הכולל תאריך, מועד, מזהה משתמש, כתובת IP ועוד.