Call Log API

ישנם מקרים בהם תרצו למשוך (PULL) מאיתנו פרטי שיחות כאשר ברצונכם למשוך פרטי שיחות בטווחי זמן קבועים וידועים מראש.
לדוגמא:

1. תוכלו במרחב של כל 10 דקות (לדוגמא) לשלוח בקשת HTTP רגילה ולקבל פרטי שיחות שבוצעו בזמן האחרון.
2. תוכלו למשוך פרטי שיחות בסוף יום העבודה, הנושא יהיה בשליטתכם לפי הצורך והלוגיקה העסקית שלכם.
3. תוכלו להחליט איזה פרמטרים תרצו לקבל מחברת Voicenter.
תיאור של משיכת פרטי שיחות

הסבר כללי

 

פורמט בקשה

1. POST
2. GET

 

פורמט תגובה

1. JSON

 

אופי הפנייה שלכם

הפנייה שלכם בעצם צריכה להיות מורכבת משני חלקים:
1. הסינון שלפיו אנו נחזיר אליכם את פרטי השיחה - לדוגמא סינון לפי תאריך בפרמטרים: Fromdate + Todate.
כמו כן ישנם שדות נוספים שיאפשרו לכם לבצע סינון נוסף - מצוף בטבלה מטה.


2. השדות שתרצו לקבל בחזרה - בתגובה שלנו אנו נחזיר אליכם את פרטי השיחה שתרצו לקבל, בבקשה שלכם תצטרכו להעביר אילו פרמטרים תהיו מעוניינים לקבל חזרה.


לדוגמא, במידה ותהיו מעוניינים לדעת רק מה הקישור להקלטה, מספר טלפון של הלקוח בשיחה נכנסת ומזהה שיחה - אם תבקשו מאיתנו לקבל רק שדות אלו, שדות אחרים לא יועברו אליכם.

 

פרמטרים שאפשר להעביר בבקשה עבור סינון המידע

* סינון המידע מתייחס על פי איזה פרמטרים יועבר לכם המידע? למשל על פי אילו תאריכים? לפי איזה מספר טלפון? וכן הלאה, כמפורט מטה.

שדה תיאור סוג
codeמחרוזת. ניתן לפנות גם עם bearer token.קוד ייחודי לחשבון שלכם.
פרמטר חובה.
fromdateתאריך וזמן תחילת סינון בפורמט ISO 8601, הפרמטר הוא באזור זמן GMT 0.חובה.
todateתאריך וזמן סוף סינון בפורמט ISO 8601, הפרמטר הוא באזור זמן GMT 0.חובה.
phonesמערך של מחרוזות, כל מחרוזת היא ספר טלפון יחד עם קידומת מדינה.
מספר טלפון ישראלי ניתן לרשום ללא קידומת בינלאומית.
רשות.
extensionsמערך של מחרוזות, כל מחרוזת היא מזהה של שלוחה של Voicenter.רשות.
IdentityCriteriaחיפוש לפי רמת חשבון, ניתן להגדיר אחת מהאפשרויות הנ"ל:
חיפוש לפי כל החשבון - Account - תקף במידה ותרצו לקבל מידע על כלל החשבון לפי הקוד שהזנתם.
חיפוש לפי חשבון מסוים והחשבונות תחתיו - Hierarchical - מומלץ במידה ובתת חשבון מסויים יש מספר תתי חשבונות מתחתיו.
חיפוש רק לפי חשבון מסוים - Department - רלוונטי במידה ואתם רוצים תוצאה רק של חשבון מסוים
חיפוש של שיחות של משתמש מסוים בלבד - User - יש להעביר את הקוד של אותו משתמש בנוסף לפרמטר זה.
רשות.
callIDמחרוזת, תוכלו לחפש שיחה ספציפית.רשות.
cdrTypesמערך של מספרים שלמים, נותן לכם את האפשרות לסנן תוצאות על פי סוגי שיחה מסוימים.רשות.
campaignIDמערך של מספרים, כל מספר הינו מזהה קמפיין של Voicenter.רשות.
queueIDמערך של מספרים, כל מספר הינו מזהה מעגל המתנה של Voicenter.רשות.

קביעת סדר הסינון

כמו כן, תוכלו לקבוע באיזה סדר הסינון יופיע והאם בסדר עולה או יורד.

שדה תיאור סוג תיאור
fieldשם של השדה שלפיו יתבצע המיון.מערך.רשות.
orderניתן לקבוע: asc/desc אשר יקבע את הסדר של המיון.מחרוזת.רשות.

פרמטרים בבקשה

אלו הם הפרמטרים שבאפשרותכם לשלוח בבקשה שלכם על מנת שנחזיר אליהם מידע בשיחות על פי הסינון שביצעתם

שדה תיאור דוגמא
CallerNumberמציג את מספר הטלפון של המתקשר.
זהו מספר הטלפון אשר מי שמקבל את השיחה ייראה.
"CallerNumber":"0722776772"
TargetNumberמציג את מספר הטלפון של יעד השיחה.
הפרמטר יהיה מספר טלפון או מזהה שלוחה של וויסנטר.
מספרי טלפון יופיעו עם קידומת בינלאומית.
"TargetNumber":"AAPINFzL" / “TargetNumber":"972722776772"
Dateמציג את הזמן והתאריך שהשיחה בוצעה."Date":"2017-07-20 09:59:29"
DateEpochמציג את הזמן והתאריך שהשיחה בוצעה בפורמט Epoch."DateEpoch":1554027973
Durationמציג את משך השיחה בשניות.
משך השיחה אינו כולל את משך זמן צלצול השיחה אלא רק את השיחה בפועל.
"Duration":33
CallIDמציג מזהה שיחה ייחודי עבור כל שיחה. "CallID":"20200720095ilila137b2f69s"
Typeמציג את סוג השיחה.
לדוגמא: שיחה יוצאת/נכנסת/שיחה של מעגל המתנה.
בהמשך תוצג טבלה עם פירוט על כלל סוגי השיחות.
"Type":"Incoming Call" / "Type":"Extension Outgoing" / "Type":"Click2Callleg1"
CdrTypeמציג את סוג השיחה לפי מספר סידורי אשר שייך לסוג שיחה בטבלה מטה."CdrType": 4
DialStatusמציג את הסטטוס השיחה, האם נענתה? או לא?
במידה ומדובר על שיחות עם 2 רגליים (כגון: קליק2קול, שיחות חייגן) שדה זה יראה מידע רק עבור הרגל הראשונה של השיחה.
"DialStatus":"ANSWER" / "DialStatus":"ABANDONE" / "DialStatus":"TE"
Targetextensionמציג את המזהה של השלוחה אשר קיבלה שיחה נכנסת.
ישנם מקרים בהם הנתון בשדה זה עשוי להיות זהה לשדה "TargetNumber" באותה שיחה.
אך ישנם מקרים כאשר שיחה נכנסת אינה מפנה ישירות לשלוחה מסוימת ולכן השדה "TargetNumber" יציג נתון שונה.
"Targetextension":"AAPINFzL"
Callerextensionמציג את המזהה של השלוחה אשר ביצעה שיחה יוצאת.
המידע בשדה זה הוא שונה מהמידע בשדה "CallerField" מאחר ושדה "CallerField" מציג מספר מזהה של השלוחה בשיחה יוצאת.
"Callerextension":"AAPIUtdL"
DIDמספר הטלפון שהתקשרו אליו בשיחה נכנסת."DID":"0722776772"
QueueNameמציג את שם מעגל ההמתה אשר השיחה עברה בו."QueueName":"Service Queue"
RecordURLקישור להקלטת השיחה."RecordURL":"https://cpanel.voicenter.co.i l/CallsHistory/PlayRecord/123abc.mp3"
RecordExpectשדה בוליאני אשר מציג האם השיחה הוקלטה או לא."RecordExpect":true
RingTimeמציג משך זמן צלצול של השיחה."RingTime":23
Priceמציג באגורות את מחיר השיחה."Price":7
RepresentativeNameמציג את שם הנציג אשר היה מחובר וביצע/ענה לשיחה זו.
הנציג חייב להתחבר למערכת על מנת ששדה זה יוצג.
"RepresentativeName":"Walter Melon"
RepresentativeCodeמציג את קוד עובד של הנציג אשר היה מחובר וביצע/ענה לשיחה זו.
הנציג חייב להתחבר למערכת על מנת ששדה זה יוצג.
"RepresentativeCode":"19996"
UserNameבדומה לשדה "RepresentativeName" במידה והנציג היה מחובר לשלוחה בעת ביצוע/מענה לשיחה שדה זה יציג את אותו נתון.
במידה ונציג לא היה מחובר לשלוחה שדה זה יציג את שם המשתמש אשר מקושר לשיחה/למספר טלפון שקשור לשיחה זה.
"UserName":"Walter Melon"
DepartmentNameמציג את שם החשבון כפי שהוא רשום בוויסנטר ומקושר לשיחה זו."DepartmentName":"Voicenter Account"
DepartmentIdמציג את מספר החשבון כפי שהוא רשום בוויסנטר ומקושר לשיחה זו."DepartmentId":123456
TargetPrefixNameמציג את שם מדינת היעד בשיחה יוצאת."TargetPrefixName":"Israel"
DTMFDataשדה מסוג מערך JSON אשר מציג את מסלול שיחה נכנסת בנתב השיחות.
השדות שיופיעו הם:
שם השכבה - "LayerName"
הקשות הלקוח בנתב - "DTMF"
מספר שכבה - "LayerNumber"
"DTMFData":"[{LayerName: "Main Menu", DTMF: 2, LayerNumber: "0"}, {LayerName: "Sales", DTMF: 0, LayerNumber: "15"}]"
CustomDataשדה מסוג מערך JSON, מציג קוסטום דאטה אשר נשלח אלינו, בנוסף במידה ומדובר על שיחה שיש לה מזהה שיחה מקורי, אז גם נתון זה יופיע בשדה זה. "CustomData": {"OriginalIvrUniqueID":"2020072118102as sdsdas"}" / "CustomData": {"var_clientID":"2118102", {"var_clientAccountID":"123456"}"

בקשה לדוגמא בפורמט POST-JSON

{
"code": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"fields": [
"Calleumber",
"TargetNumber",
"Date",
"DateEpoch",
"Duration",
"CallID",
"CustomData",
"Type",
"CdrType",
"DialStatus",
"TargetExtension",
"CallerExtension",
"DID",
"QueueName",
"RecordURL",
"Price",
"RingTime",
"RepresentativeName",
"RepresentativeCode",
"DTMFData",
"DepartmentName",
"DepartmentId"
]
"search": [
{
"fromdate": "2021-10-02T08:09:40",
"todate": "2021-11-09T23:59:40",
"cdrTypes": [
1,
8,
9
]
"phones": [
"972501234567",
"0722776772"
]
"extensions": [
"SipSip"
]
"IdentityCriteria": "Account",
"CallID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
]
"sort": [
{
"order": "desc",
"field": "date"
}
{
"order": "asc",
"field": "Duration"
}
]
}

בקשה לדוגמא בפורמט GET

1
2
     
https://api.voicenter.com/hub/cdr/?code=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&fromdate=2022-06-01T08:09:40&todate=2022-06-
01T23:59:40&phones=972501234567&extensions=SipSip&fields=Date&fields=Type&Fields=DID&Fields=CallerNumber
    

סוגי שיחות

יש מספר של סוגי שיחות שאתם עשויים להיתקל בהם, להלן הסבר עבור כל אחד מהם.

סוג שיחה מספר מזהה תיאור
Incoming Call1שיחה נכנסת רגילה אשר התקבלה דרך מספר טלפון אשר ניתב ישירות לשלוחה מסוימת.
CC2שיחה שבוצעה בעזרת שירות מספר גישה של חברת וויסנטר.
Extension Outgoing4שיחה יוצאת רגילה משלוחה של וויסנטר.
* לא שיחת קליק2קול.
Queue8שיחה נכנסת שהתקבלה אל מעגל המתנה.
Click2Call leg19שיחת קליק2קול (לא שיחת חייגן).
"רגל 1" של השיחה - השיחה בין השירות לשלוחה שאמורה לחייג ליעד ב"רגל 2" של השיחה.
Click2Call leg210שיחת קליק2קול (לא שיחת חייגן).
"רגל 2" של השיחה - השיחה בין השלוחה ליעד.
ברשומה זו תקבלו תיעוד על פרטי השיחה וקישור להקלטות השיחה.
VoiceMail11שיחה אשר נענתה על ידי שירות התא קולי של וויסנטר.
Callference12שיחה שבוצעה בעזרת שירות חדר וועידה של חברת וויסנטר.
XferCDR13שיחה אשר הוערה ידנית משלוחה של מספר/שלוחה אחרת.
ProductiveCall Leg114שיחת "רגל 1" של חייגן לנציג - השיחה אשר מחברת בין השירות לנציג.
ProductiveCall Leg215שיחת "רגל 2" של חייגן לנציג - השיחה אשר מחברת בין הנציג ליעד/לקוח/ליד שהזנתם בחייגן.
Scrubber16שיחה שבוצעה דרך שירות הסקראבר של חברת וויסנטר.
Click 2 IVR17שיחת "רגל 1" של חייגן חכם - השיחה הראשונית בין החייגן ליעד.
Click 2 IVR Incoming18שיחת "רגל 2" של חייגן חכם - השיחה שמתרחשת לאחר חיבור מוצלח ומענה של היעד "ברגל ה1".
בסוג שיחה זה מתבצע חיוג מהיעד אל נתב השיחות שלכם.
סוג שיחה זה מסמן כי השיחה לא עברה למעגל המתנה אלא הועברה ישירות לנציג או השמעת הקלטה.
ברשומה זו תקבלו את סטטוס השיחה וקישור להקלטת השיחה.
Click 2 Queue Incoming19שיחת "רגל 2" של חייגן חכם - השיחה שמתרחשת לאחר חיבור מוצלח ומענה של היעד "ברגל ה1".
בסוג שיחה זה מתבצע חיוג מהיעד אל נתב השיחות שלכם.
סוג שיחה זה מסמן כי השיחה עברה למעגל המתנה והיעד המתין עד למענה של נציג.
ברשומה זו תקבלו את סטטוס השיחה וקישור להקלטת השיחה.
FaxCdr20שיחה אשר בוצעה דרך שירות הפקס הפנימי של וויסנטר.
*השירות לא פעיל עדיין.
Attended CDR leg121שיחה בהעברה עם התייעצות.
Attended CDR leg222שיחה בהעברה עם התייעצות.
רשומה זו תתקיים כאשר מתבצע תסריט שיחה הבא:
נציג א' עונה לשיחה נכנסת, הלקוח מבקש לדבר עם נציג ב'.
נציג א' מתקשר אל נציג ב'.
לאחר מכן נציג א' מעביר את השיחה והלקוח לנציג ב'.
סוג שיחה זה נותן מידע על השיחה של הלקוח עם נציג ב'.
Auto forward23שיחה שהועברה באופן אוטומטי משלוחה למספר טלפון - בדרך כלל מדובר על הגדרה דרך הטלפון IP.

סטטוסים של שיחות

שיחה יכולה להסתיים מסיבות שונות כגון, יציאה/נטישה ממעגל המתנה, סיום שיחה לאחר מענה, ניתוק לאחר מענה וכן הלאה.

לפניכם טבלה אשר מרכזת את המידע עבור סטטוסים שונים אפשריים.

שם סטטוס תיאור
NOTDIALEDניתוק לפני ביצוע שיחה.
ANSWERמענה של שיחה לאחר חיוג/צלצול מוצלח.
השיחה הגיעה ליעדה.
מענה מתרחש כאשר וויסנטר מקבל איתות של מענה בשיחהכ מו כן גם הגעת השיחה לתא קולי.
BUSYכאשר מנסים לבצע חיוג ליעד מסוים אבל מספר הטלפון שולח בחזרה איתות של "עסוק".
NOANSWERאין מענה. השיחה הגיעה ליעד אך צלצלה למשך זמן מסוים עד לאי מענה.
CANCELביטול שיחה. מצב זה קורה כאשר מחייגים ליעד מסוים אבל מתבצע ניתוק לפני מענה ביעד.
ABANDONEשיחות שהגיעו למעגל המתנה והלקוח המתקשר ניתק לפני מענה מנציג.
TIMEOUTשיחת מעגל המתנה אשר המתינה זמן מקסימלי במעגל.
FULLשיחת אשר ניסתה להצטרף למעגל המתנה אך המעגל היה מלא בממתינים ולא היה ניתן לצרף ממתין נוסף.
EXITשיחת מעגל המתנה אשר לקוח החליט לצאת מהמתנה.
JOINEMPTYלקוח מתקשר ניסה להצטרף למעגל המתנה אך לא היו בו נציגים מחוברים.
VOENDניתוק של השיחה במעמד הנתב ללא צלצול בשלוחה כלשהי או מעגל המתנה.
במקרה זה לקוח התקשר הגיע לנתב השיחות וניתק.
TEמתרחש כאשר השיחה מגיעה לנתב השיחות ומשמיעה הקלטה ולאחר מכן מתנתקת.
NOTCALLEDסטטוס זה מציין כי הרגל השנייה של השיחה לא בוצעה מאחר והרגל ה1 של השיחה לא הייתה מוצלחה (השיחה לא התחברה לשלוחה).
VOICEMAILשיחה הגיעה לתא הקולי של וויסנטר.
CONGESTIONסטטוס זה מסמל לרוב חיוג ליעד לא מוכר.
CHANUNAVAILערוץ לא זמין או שלוחה לא מחוברת ורשומה.
INVALIDARGSשגיאה בעיבוד פקודת חיוג ליעד.
SSWPREAUTHביטול שיחה יוצאת לפני ביצוע חיוג.

דוגמא לתגובה בפורמט POST-JSON

{
"ERROR_NUMBER": 0,
"ERROR_DESCRIPTION": "OK",
"STATUS_CODE": 200,
"TOTAL_HITS": 2,
"RETURN_HITS": 2,
"CDR_LIST": [
{
"CallerNumber": "0722776772",
"TargetNumber": "972501234567",
"Date": "2021-10-10T09:04:58Z",
"Duration": 2,
"CallID": "202110101204550233243ghff3189e5c",
"CustomData": {
}
"Type": "Extension Outgoing",
"CdrType": 4,
"DialStatus": "ANSWER",
"TargetExtension": "",
"CallerExtension": "SipSip",
"DID": "",
"RecordURL": "https://cpanel.voicenter.co.il/CallsHistory/PlayRecord/2021101043950926.mp3",
"RingTime": 10,
"RepresentativeName": "rep 1",
"RepresentativeCode": "87654321",
"DTMFData": [
]
"DepartmentName": "Test Account",
"DepartmentId": 12345678
}
{
"CallerNumber": "0501234567",
"TargetNumber": "SipSip",
"Date": "2021-10-02T12:55:18Z",
"Duration": 0,
"CallID": "202110021555160180fd3jhj455",
"CustomData": {
"OriginalIvrUniqueID": "20211002156fdf534hfgh453df34"
}
"Type": "Incoming Call",
"CdrType": 1,
"DialStatus": "CHANUNAVAIL",
"TargetExtension": "SipSip",
"CallerExtension": "",
"DID": "0722776772",
"RecordURL": "",
"RingTime": 2,
"RepresentativeName": "rep 1",
"RepresentativeCode": "87654321",
"DTMFData": [
{
"LayerName": "rep 1",
"DTMF": 0,
"LayerNumber": "1"
}
]
"DepartmentName": "Test Account",
"DepartmentId": 12345678,
"TargetPrefixName": ""
}
]
}

פרמטרים בתגובה

שדה תיאור
ERROR_NUMBERמספר שלם.
מציג מספר שגיאה.
נא עיינו מטה לראות מספרי שגיאות אפשריים.
ERROR_DESCRIPTIONמחרוזת
תיאור מילולי של השגיאה.
STATUS_CODEמחרוזת.
קוד תגובה לבקשת HTTP.
TOTAL_HITSמספר שלם.
מציג את מספר השיחות על טווח הזמן שהגדרתם.
RETURN_HITSמספר שלם.
כמות השיחות שמופיעות בתגובה שקיבלתם.
CDR_LISTמערך של אובייקטים.
כל אובייקט הוא פירוט של שיחה.

שגיאות אפשריות

מספר שגיאה תיאור שגיאה קוד שגיאה תיאור מילולי
0OK200הבקשה נשלחה בהצלחה.
1Request limit exceeded.
Please try again later.
403יש הגבלה על כמות הבקשות שכל ארגון יכול לשלוח בטווח זמן מסוים.
מומלץ לשלוח בקשה אחת כל 5 דקות.
2Authorization failed.403הקוד בבקשה שלכם אינו תקין.
4IP address xx.xx.xx.xx is not trusted.403הבקשה נשלחה מכתובת IP לא מורשית.
5Out of range404הייתה בעיה עם חיפוש שיחות לפי התאריכים שהוזנו, טווח הזמנים אינו תקין.

דגשים

 • פירוטי השיחות מעודכנים בשירות זה מספר דקות לאחר סיומם.
 • ניתן לקבל עד 10,000 רשומות בבקשה אחת.
 • ניתן לשלוח עד 30 בקשות בדקה.
 • ניתן לשלוח בקשות רק מכתובת IP מורשית.