Mute Call Recording API

שליטה עצמית עבור אי הקלטה שיחה בתזמון שלכם.
אי הקלטת של חלק מסוים בשיחה

הסבר כללי

לעיתים ישנם מקרים שבו אתם עשויים להעדיף שחלקי שיחה מסוימים לא יוקלטו, לדוגמא כאשר לקוח קצה שלכם מוסר פרטי אשראי ואתם מעדיפים שהקלטת השיחה לא תכלול את פרטי האשראי שנמסרו.

Mute by extension

באפשרותכם להשתיק הקלטת שיחה לפי מזהה שלוחה, אשר תאפשר לכם להשתיק הקלטה עבור כלל השיחות הפעילות של השלוחה באותו רגע.

אנא שימו לב כי במידה ושלחת בקשת API להשתקת הקלטת שיחה והנציג ענה/ביצע שיחה חדשה נוספת אז השיחה החדשה תוקלט במלואה.
כדי שהשיחה החדשה לא תוקלט במלואה יש לבצע בקשת API נוספת.

מקרה שימושי

במידה נציג משוחח עם לקוח ועומד להיכנס לטופס פרטי אשראי במערכת מידע הארגונית שלכם, ברגע שנכנסים לטופס ניתן לשלוח בקשת API כדי להשתיק את הקלטת השיחה.

לאחר שהנציג קיבל פרטי אשראי וסיים למלא את הטופס לאחר היצאה ממנו תוכלו לשלוח בקשת API כדי להספיק את השתקת הקלטת השיחה.

URI

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/Comet/API/MuteUnmuteCalls
    

פרמטרים בבקשה

שם שדה תיאור סוג
extensionמזהה שלוחה שעבורה תרצו לבצע את הפעולה.מחרוזת
state0 - להשתיק הקלטה, 1 - לבטל השתקת הקלטה.מחרוזת

פורמט בקשה

1. POST - JSON

2. GET

בקשה לדוגמא בפורמט GET

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/Comet/API/MuteUnmuteCalls?extension=XXXXXXXX&state=1
    

בקשה לדוגמא בפורמט POST-JSON

{
"extension": "APIAPI",
"state": "1"
}

פרמטרים בתשובה

שם שדה תיאור סוג
ErrorCodeקוד הפעולה, במידה והבקשה הייתה תקינה קוד הפעולה יהיה 200.מחרוזת
Messageהודעה אשר תתריע על פעולה מוצלחת או לא.
במידה והבקשה שנשלחה היא תקינה תוצג הודעה Success.
מחרוזת
ActionIDמזהה סידורי של הפעולה שביקשתם לבצע.מחרוזת

דוגמא לתשובה תקינה

{
"ErrorCode": "200",
"Message": "Success",
"ActionID": "14d3b31988b247be8ff5818d1cadc3d3"
}

דוגמא לתשובה עם שגיאה

{
"ErrorCode": 400,
"Message": "Extension not found"
}

Mute by a specific call (IVR-ID)

יש באפשרותכם להשתיק הקלטת שיחה לפי מזהה של שיחה ספציפית ולא רק לפי שלוחה.

על מנת לבצע זאת עליכם לשלוח בקשת API עם מזהה שיחה ייחודי בפרמטר ivrid.

את מזהה השיחה ניתן לקבל דרך שימוש אחד משני הAPIים הבאים:

 1. Real Time API
 2. Active Calls API

URI

https://monapisec.voicenter.co.il/Comet/API/MuteUnmuteCalls

פורמט בקשה

 1. POST-JSON
 2. GET

פורמט תשובה

 1. JSON

 

בקשה לדוגמא בפורמט GET

https://monapisec.voicenter.co.il/Comet/API/MuteUnmuteCalls

 

בקשה לדוגמא בפורמט POST-JSON

{
"extension": "APIAPI",
"state": "1"
}

פרמטרים בתשובה

שם שדה תיאור סוג
ErrorCodeקוד הפעולה, במידה והבקשה הייתה תקינה קוד הפעולה יהיה 200.מחרוזת
Messageהודעה אשר תתריע על פעולה מוצלחת או לא.
במידה והבקשה שנשלחה היא תקינה תוצג הודעה Success.
מחרוזת
ActionIDמזהה סידורי של הפעולה שביקשתם לבצע. מחרוזת

דוגמא לתשובה תקינה

{
"ErrorCode": "200",
"Message": "Success",
"ActionID": "14d3b31988b247be8ff5818d1cadc3d3"
}

דוגמא לתשובה לא תקינה

{
"ErrorCode": 400,
"Message": "UniqueIvrID not found"
}

{
"ErrorCode": 400,
"Message": "Parameters are not valid, should be "ivrid" and "mute" "
}