Active Calls

שירות אקטיב קולס מאפשר לכם לקבל תמונת מצב עדכנית של הפעילות הטלפונית בארגונכם על ידי בקשת HTTP פשוטה התאפשר לכם לנטר את פעילות המשתמשים ומעגלי ההמתנה שלכם.
תיאור של אינטגרציית אקטיב קולס

 

הסבר כללי

 

איך השירות עובד?

 

במידה וברצונכם לקבל תמונה בזק עדכנית של השיחות הפעילות הטלפונית הארגונית שלכם או פעילות טלפונית של נציג מסוים תוכלו לבצע שימוש במתודה: GetExtensionsCalls.

 

לחילופין השירות יוכל לשמש גם עבור הקפצת מסך במתכונת כזו שלאחר מענה לשיחה, הנציג יילחץ על כפתור ייעודי במערכת המידע שלכם.
כפתור זה יישלח בקשת API לשירות Active Calls.


תוכלו לממש זאת על ידי שליחת בקשת HTTP פשוטה לפי הדוגמא הבאה.

 

GetExtensionsCalls

 

מתודה זו מחזירה נתנונים על פעילות טלפונית של שלוחה ספציפית או כלל השלוחות בארגונכם.

 

קישור שיש לפנות אליו

 

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/comet/API/GetExtensionsCalls
    

 

פורמט בקשה

 

1. POST-JSON.
2. GET.

 

פורמט תגובה

 

1.POST-JSON.

 

פרמטרים בבקשה שלכם

 

שם שדה תיאור סוג שדה הערות
codeמזהה ארגוני אישי, ניתן על ידי וויסנטר.מחרוזתחובה
extensionבמידה וברצונכם לקבל מידע על פעילות טלפונית של שלוחה ספציפית, תוכלו להשתמש בשדה זה.
בשדה זה תוכלו להשתמש בערך של מזהה sip שלוחה אשר ניתן על ידי וויסנטר.
במידה ופרמטר זה אינו מופיע בבקשה שלכם יינתן מידע עבור כלל הארגון.

 

בקשה לדוגמא בפורמט GET

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/comet/API/GetExtensionsCalls?code=XXXXXXXXXXXXX&extension=SIPSIP
    

 

בקשה לדוגמא בפורמט POST-JSON

 

{
"code": "XXXXXXXXXXXXX",
"extension": "SIPSIP"
}

 

פרמטרים בתשובה

 

שם שדה תיאור שדה סוג שדה
ERRסטטוס התגובה:
במידה והבקשה תקינה יוחזר סטטוס "0".
במידה ופורמט הבקשה הוא לא תקין יוחזר ססטוס "1".
במידה והערך של הפרמטרים בבקשה אינם תקינים יוחזר סטטוס "2".
מספר שלם
DESCתיאור סטטוס התגובה:
בתשובה יופיע תיאור "OK" במידה והבקשה תקינה .
בתשובה יופיע תיאור "Authorization failed" במידה ופורמט הבקשה הוא לא תקין.
בתשובה יופיע תיאור "Internal error" במידה והערך של הפרמטרים בבקשה אינם תקינים.
מחרוזת
EXTENSIONSמציג את השלוחות הרלוונטיות לבקשה שלכם בתוך מערך JSON.מערך
nameשם משתמש של השלוחה.מחרוזת
userIDמזהה משתמש ייחודי של המשתמש המיוחס לשיחה.מספר שלם
representativeשם של הנציג אשר מחובר לשלוחה.מחרוזת
onlineUserIDמזהה משתמש ייחודי אשר מחובר לשלוחה - רלוונטי עבור עבודה עם כיסאות חמים.מספר שלם
usernameמזהה טלפוני ייחודי של השלוחה, נקרא גם מזהה sip.מחרוזת
onlineUserStatusסטטוס המשתמש אשר מחובר כרגע לשלוחה על פי ההגדרה בממשק הניהול:
"1" - לוגין
"2" - לוגאאוט
"3" - הפסקת צהריים
"5" - זמן אדמיניסטרטיבי
"7" - הספקה קצרה
"9" - אחר
"11" - הדרכה
"12" - פגישה קבוצתית
"13" - תדריך
מספר שלם
callsמציג את המידע עבור השיחות הפעילות באותו רגע בתוך מערך JSON.מספר שלם
callStartedזמן תחילת השיחה בפורמט Epoch.מספר שלם
callAnsweredזמן מענה של השיחה בפורמט Epoch, במידה והשיחה לא נענתה יופיע 0 בערך הזה.מספר שלם
callernameמזהה מתקשר אשר מוצג ליעד (רק עבור שלוחות וויסנטר).מחרוזת
callerphoneמספר מזהה של המתקשר.מחרוזת
callstatusסטטוס השיחה:
1 - "Ringing" - שיחה נכנסת כאשר היא מצלצלת אצל שלוחה/ות.
2 - "Dialing" - שיחה יוצאת בשלב של חיוג ליעד.
3 - "Talking" - שיחה נכנסת או יוצאת פעילה.
4 - "Hold" - שיחה נכנסת או יוצאת במצב ממתינה.
מחרוזת
customdataמציג קוסטום דאטה של השיחה שהתקבל אלינו ממכם עבור אותה שיחה, מוצג בתוך מערך JSON בתשובה.
כמו כן, במידה ולשיחה יש שיחת מקור אחרת המזהה שיחה המקורי יוצג במערך זה תחת שדה: "OriginalIvrUniqueID".
מערך
directionכיוון השיחה.
עבור שיחות נכנסות יוצג Incoming ועבור שיחות יוצאות יוצג Outgoing.
מחרוזת
ivridמזהה ייחודי של השיחה.מחרוזת
recordingמערך של JSON אשר מציג את פרטי הקלטת השיחה.מערך
Filenameשם קובץ של ההקלטה.מחרוזת
IsMutedמציג האם השיחה הנוכחית מוקלטת
במידה והשיחה אכן מוקלטת בשדה זה יוצג הערך 0, אחרת יוצג הערך 1.
מספר שלם
didבמידה והשיחה היא שיחה נכנסת, פרמטר זה יציג את מספר הטלפון אליו התקשרו.מחרוזת

 

תגובה לדוגמא

 

{
"ERR": 0,
"DESC": "OK",
"EXTENSIONS": [
{
"name": "User 1",
"representative": "User 1",
"username": "SIPSIP1",
"extensionID": 875756567,
"userID": 6946792,
"onlineUserID": 0,
"onlineUserStatus": 2,
"calls": [
]
}
{
"name": "User 2",
"representative": "User 2",
"username": "SIPSIP2",
"extensionID": 97483478,
"userID": 46454322,
"onlineUserID": 46454322,
"onlineUserStatus": 1,
"calls": [
{
"callStarted": 1602465818,
"callAnswered": 1602465819,
"answered": 1,
"callername": "Voicenter",
"callerphone": "0722776772",
"callstatus": "Talking",
"customdata": {
}
"direction": "Outgoing",
"ivrid": "2020101201cc7b38df",
"recording": {
"Filename": "2020101201cc7b38df-aws-SIPSIP2-972722776772.mp3",
"IsMuted": 0
}
"did": ""
}
]
}
]
}

 

GetQueuesCallers

 

מתודה זו מחזירה מידע על השיחות הפעילות כרגע במעגל המתנה מסוים או כללי מעגלי ההמתנה בארגונכם.

 

קישור שיש לפנות אליו

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/comet/API/GetQueuesCallers
    

 

פורמט הבקשה

 

1. POST-JSON.

2. GET

 

פורמט התגובה

 

1. POST-JSON

 

פרמטרים בבקשה

 

שם שדה תיאור שדה סוג שדה הערות
codeמזהה ארגוני ייחוד, ניתן על ידי וויסנטר.מחרוזתחובה
queueבמידה וברצונכם לקבל מידע עבור שיחות פעילות במעגל המתנה מסוים יש להוסיף את מזהה מעגל ההמתנה לפרמטר queue בבקשה שלכם.
במידה והבקשה אינה כוללת את השדה queue התשובה תציג את השיחות הפעילות בכלל מעגלי ההמתנה בארגונכם.
מחרוזתרשות

 

GET בקשה לדוגמא בפורמט

 

1
     
https://monapisec.voicenter.co.il/comet/API/GetQueuesCallers?code=XXXXXXXXXXXXX&queue=XXXXXXXXX
    

 

POST-JSON בקשה לדוגמא בפורמט

 

{
"code": "XXXXXXXXXXXXX",
"queue": "XXXXXXXXX"
}

 

פרמטרים בתשובה

 

שם שדה תיאור סוג שדה
ERRסטטוס התגובה:
במידה והבקשה תקינה יוחזר סטטוס "0".
במידה ופורמט הבקשה הוא לא תקין יוחזר ססטוס "1".
במידה והערך של הפרמטרים בבקשה אינם תקינים יוחזר סטטוס "2".
מספר שלם
DESCתיאור סטטוס התגובה:
בתשובה יופיע תיאור "OK" במידה והבקשה תקינה .
בתשובה יופיע תיאור "Authorization failed" במידה ופורמט הבקשה הוא לא תקין.
בתשובה יופיע תיאור "Internal error" במידה והערך של הפרמטרים בבקשה אינם תקינים.
מחרוזת
QUEUESמערך של JSON אשר מציג את מעגלי ההמתנה הקיימים.מערך
Nameשם מעגל ההמתנהמחרוזת
IDמזהה ייחודי של מעגל ההמתנה.מספר שלם
Weightהמשקל המוגדר למעגל ההמתנה.מספר שלם
Callersמערך JSON אשר מציג מידע על השיחות הפעילות באותו רגע.מערך
Phoneמספר טלפון של הלקוחמחרוזת
JoinTimeזמן השיחה בפורמט Epoch שבה השיחה הצטרפה למעגל המתנה.מספר מלא
CallIDמזהה שיחה ייחודימחרוזת
Durationמשך זמן ההמתנה בשניות של השיחה במעגל המתנה מספר מלא

 

תגובה לדוגמא

 

{
"ERR": 0,
"DESC": "OK",
"QUEUES": [
{
"Name": "QUEUE 1",
"ID": 12345678,
"Weight": 5,
"Callers": [
{
"Phone": "0722776772",
"CallID": "202010131430590714966",
"JoinTime": 1602599565,
"Duration": 21
}
{
"Phone": "0501234567",
"CallID": "202010131433000d14cc4b",
"JoinTime": 1602599583,
"Duration": 3
}
]
}
{
"Name": "QUEUE 2",
"ID": 87654321,
"Weight": 0,
"Callers": [
]
}
]
}