נתוני משתמשים בזמן אמת - טבלה

טבלה המציגה את ביצועי הנציגים מתחילת המשמרת בזמן אמת וכוללת את זמני ההפסקות, אורך השיחות ועוד נתונים המתייחסים לשיחות ותעסוקה.

שם עמודה תיאור והערות
מחלקה/צוות שם המחלקה אליה משוייך הנציג
שלוחה שם השלוחה בשימוש הנציג
חיוג מהיר מספר החיוג המהיר לנציג
שם הנציג/ה שם המשתמש כפי שהוגדר במערכת
שיחות נכנסות סה"כ שיחות נכנסות שנענו ע"י הנציג מתחילת המשמרת
שיחות יוצאות סה"כ שיחות יוצאות שבוצעו ע"י הנציג מתחילת המשמרת
שיחות אחרות סה"כ שיחות אחרות, כגון: העברות, תא-קולי, מספרי גישה וכו
מספר מזוהה המספר המזוהה של הלקוח
מצב עבודה סטטוס נקודתי של הנציג. סוגי המצבים האפשריים בהם נמצא הנציג:
1. Logged Out - לא נמצא במוקד
2. הפסקות: צהריים, אדמיניסטרטיבית, פרטי, אחר
3. Active - בשיחה
משך מצב נוכחי שעון המציג את משך הזמן בו הנציג נמצא במצב העבודה הנוכחי
Alerts עמודת סימוני התראה (עיגול צהוב = אזהרה, עיגול אדום = התראה). ניתן לערוך את הזמן בו תופיע אזהרה/התראה בממשק CPanel. להוראות מדויקות לחץ כאן
סוג שיחה שיחה נכנסת / יוצאת
סה"כ שיחות* כמות השיחות הנכנסות והיוצאות שביצע הנציג מתחילת המשמרת
משך שיחה ממוצע* משך זמן ממוצע של שיחות הנציג במשמרת
משך כל השיחות הזמן המצטבר של כל השיחות של הנציג במשמרת
משך אדמיניסטרציה הזמן המצטבר של ההפסקות האדמיניסטרטיביות של הנציג במשמרת
משך הפסקת צהריים משך זמן מצטבר בהפסקות הצהריים
משך הפסקה פרטית משך זמן מצטבר בהפסקות פרטיות
משך הפסקה "אחרת" משך זמן מצטבר של בהפסקות "אחרת"
משך הדרכה משך זמן מצטבר בסטטוס הדרכה
משך פגישת צוות משך זמן מצטבר בסטטוס פגישת צוות
משך תדרוך משך זמן מצטבר בסטטוס תדרוך
משך כל ההפסקות הזמן המצטבר של ההפסקות שאינן אדמיניסטרטיביות של הנציג במשמרת
נענו לשעה מספר השיחות אשר נענו במהלך שעת עבודה
נכנסות נענו לשעה מספר השיחות הנכנסות אשר נענו במהלך שעת עבודה
יוצאות נענו לשעה מספר השיחות היוצאות אשר נענו במהלך שעת עבודה
אחוז תעסוקה ברוטו אחוז ברוטו תעסוקה במהלך המשמרת
משך נכנסות הזמן המצטבר של שיחות נכנסות לנציג מתחילת המשמרת
ממוצע שיחה נכנסת* אורך שיחה נכנסת ממוצעת לנציג מתחילת המשמר
משך יוצאות הזמן המצטבר של שיחות יוצאות לנציג מתחילת המשמרת
ממוצע שיחה יוצאת* אורך שיחה יוצאת ממוצעת לנציג מתחילת המשמרת
שיחות מוצלחות שיחות יוצאות שנענו, כאשר משך השיחה הינו 60 שניות ומעלה
שיחות יוצאות ייחודיות סך הכל מספרים ייחודיים אליהם התקשרו מהמוקד
יוצאות ייחודיות שנענו סך הכל מספרים ייחודיים אליהם התקשרו מהמוקד והשיחה נענתה
צלצולים בשלוחה מספר השיחות אשר "הוצעו" לנציג
סך הכל משך עבודה סיכום משך הזמן בו הנציג שהה בסטטוס Login ובסטטוסים הנחשבים כזמן עבודה, כפי שמוגדר בניהול סטטוסים בממשק CPanel

* הנתונים כוללים שיחות בנות 0 שניות

 • תמונת מצב אמיתית מלאה ומעמיקה בזמן אמת של פעילות הנציגים במוקד מתחילת המשמרת.
 • חריגות שונות של הנציגים במשמרת. כגון: הפסקה ארוכה מידי, שיחה ארוכה מידי, מצב המתנה ארוך מידי וכו'.
 • חוסר בכמות נציגים במשמרת.
 • מה עושה כל נציג בכל רגע נתון.

באמצעות לחיצה על החץ לצד "Realtime" בחלק העליון של ממשק המוניטור, ניתן לבחור את:

 • מיון סדר הנציגים בטבלה.
 • בחירת העמודות לתצוגה.
 • סוג התצוגה.
 • הצגת משתמשים מחוברים בלבד.
 • באמצעות לחיצה על גלגל השיניים (הגדרות מוניטור) ניתן לבחור את:
  1. השלוחות הנכללות בטבלה.
  2. מועד איפוס הזמן הפנוי בזמן שיחה נכנסת.