Fax2Mail

קבלת מסמכי פקס ישירות לתיבות הדוא"ל שמוגדרות במערכת - במקום למכשיר פקס פיזי, מאפשר לכם לצמצם את השימוש בנייר, ולתייק באופן מסודר וממוחשב כל מסמך פקס שנשלח ללקוחותיכם.

הסבר על השירות:

  1. פתיחת חשבון פקס2מייל והגדרתו מתבצעות על ידי מחלקת התפעול.

  2. ניתן להגדיר מספר כתובות דוא"ל עבור כל מספר פקס.

  3. ניתן להגדיר כמה מספרי פקס עבור כתובת דוא"ל אחת

  4. כל מספר פקס יכול לקבל מספר בלתי מוגבל של פקסים ללא עלות.