• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סטטיסטיקת מעגל המתנה שעתית

chart ID: 51

דוח זה מאפשר לנתח את נתוני השיחות הנכנסות למעגל המתנה, בחלוקה לכל שעה. טבלה זו מאפשר להבין כמה נציגים צריך במוקד ובאילו שעות של היום צריך תגבור או צמצום במספר הנציגים.

שם עמודה תיאור והערות
מעגל המתנה שם מעגל ההמתנה
שעות טווחי השעות לריכוז הנתונים
סה"כ שיחות כמות כל השיחות הנכנסות למעגל בטווח השעות הרלוונטי
נענו שיחות שנענו
נטישות שיחות שנטשו
יצאו מהמתנה סך כל השיחות בהן הלקוח בחר שלא להמתין והקיש ספרה כלשהי כדי לצאת מהמתנה
*אפשרות זו הינה אופציונאלית ואינה קיימת בהכרח בכל מעגלי ההמתנה
מיצוי זמן המתנה שיחות שהגיעו לזמן ההמתנה המקסימלי שהוגדר ויצאו אוטומטית מהמתנה
מעגל המתנה לא מאוייש שיחות שהגיעו למעגל ההמתנה אך לא היו נציגים במעגל ההמתנה למענה
אחר כמות השיחות שהסתיימו בצורה אחרת
זמן נטישה ממוצע זמן נטישה ממוצע מסך כל השיחות
משך המתנה ממוצע משך הזמן הממוצע של ממתינים במעגל עד למענה
משך המתנה מקסימלי משך זמן המתנה של המתקשר שהמתין הכי הרבה
אחוז מענה אחוז השיחות שנענו מסך כל השיחות
שיחות בטווח רמת שירות A כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות A אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית A* אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית A
שיחות בטווח רמת שירות B כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות B אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית B* אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית B
שיחות בטווח רמת שירות C כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות C אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית C* אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית C
אחוז מענה ברמת שירות 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות אלטרנטיבית שהוגדרו
שיחות בטווח רמת שירות 'אחר' כמות השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו
משך שיחה ממוצע משך שיחה ממוצע מסך כל השיחות שבוצעו
משך כל השיחות משך כל השיחות שנענו
מספר נציגים  מספר הנציגים אשר היו זמינים במעגל

* בחישוב רמת שירות אלטרנטיבית, מבוצע חישוב של מספר השיחות הנכנסות (בטווח הזמן שהוגדר ברמת השירות) חלקי מספר השיחות שנענו בלבד.

 • טבלה שמציגה חלוקה שעתית שנועדה לבחון כוח אדם במוקד לפי שעות היום.
 • באיזה שעות של היממה ננטשו כמות השיחות הרבות ביותר, וכד'.
 • הצגה ברורה של עומסים בשעות מסויימות ביחס לכח האדם במוקד.

באמצעות לחיצה על מקש "Edit" ניתן לבחור את:

 • מעגל ההמתנה לתצוגה
 • טווח התאריכים לתצוגה
 • סינון השיחות שננטשו לאחר פחות מ- X שניות
 • סינון השיחות שננטשו לאחר יותר מ- X שניות
 • סינון שיחות שנטשו לאחר פחות מ- X שניות
 • סינון שיחות שנטשו לאחר יותר מ- X שניות
 • 3 רמות השירות בשניות (A/B/C)